Πανήγυρις της Παναγίας της Παντάνασσας

Panagia Pantanassa, Holy and Great Monastery of Vatopaidiou, Holy Mount Athos

Εχθές το απόγευμα 23 Σεπτεμβρίου στις 6 η ώρα, στο Βατοπαιδινό Μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος, έγινε ο πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή της Παναγίας της Παντάνασσας.

Στον Εσπερινό χωροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ.κ. Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Πλήθος πιστών παρευρέθησαν και παρακολούθησαν με κατάνυξη, την ακολουθία.

Σήμερα το πρωί, θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προς τιμή της Παναγίας της Παντάνασσας, της οποίας την μνήμη εορτάζουμε .

Η θαυ­μα­τουρ­γός εικόνα της Υπε­ρα­γίας Θεο­τό­κου της Παντα­νάσ­σης είναι φορητή του 17ου αιώνα. Βρί­σκε­ται στο αρι­στερό προ­σκυ­νη­τά­ριο του βορεια­να­το­λι­κού κίονα του Καθο­λι­κού της Ιεράς Μεγί­στης Μονής του Βατο­παι­δίου.

Μια ημέρα ένας νέος, που ήταν από την Κύπρο, μπήκε στο ναό και πήγε να προ­σκυ­νή­σει την εικόνα. Ο Γέρο­ντας Ιωσήφ ο Βατο­παι­δι­νός είδε να αστρά­φτει ξαφνικά το πρό­σωπο της Πανα­γίας, και μια αό­ρατη δύναμη έρριξε τον νεαρό κατα­γής. Μόλις συνήλθε εξο­μο­λο­γή­θηκε με δάκρυα στους πατέ­ρες ότι ζούσε με απι­στία καταφρο­νώ­ντας τις εντο­λές του Θεού και επι­δι­δό­ταν στην μαγεία. Έτσι η θαυ­μα­τουρ­γική επέμ­βαση της Θεο­τό­κου έπεισε το νέο να αλλά­ξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρω­πος.

Η εικόνα αυτή έχει επί­σης την ειδική χάρη από το Θεό να θερα­πεύει την φοβερή ασθέ­νεια του καρ­κί­νου. Είναι γνω­στές πάρα πολ­λές περι­πτώ­σεις καρ­κι­νο­πα-θών, που έχουν θερα­πευ­θεί στις ημέ­ρες μας, μετά από ανά­γνωση του Παρα­κλη­τι­κού Κανόνα της Πανα­γίας της Παντα­νάσ­σης.

Πολλά επί­σης θαύ­ματα γίνο­νται τα τελευ­ταία χρό­νια στη Ρωσία αφό­του έχουν μετα­φερ­θεί εκεί-μετά από παράκληση του Πατριαρ­χείου Μόσχας- δύο αντί­γραφα της εικό­νας της Παντα­νάσ­σης· ένα στο ναό των Αγίων Πάντων στο Κρά­σνοε Σελό της Μόσχας και το δεύ­τερο στη μονή Μετα­μορ­φώ­σεως του Σωτή­ρος στο Νοβο­σπά­σκι. Ιδιαί­τερα αξιο­ση­μεί­ω­τες είναι οι θερα­πείες καρ­κι­νο­πα­θών παι­διών που νοση­λεύ­ο-νται στο Παι­δικό Ογκο­λο­γικό Κέντρο Μόσχας.

Η εικόνα αυτή στην Μονήν εορτάζεται στις 15 (28) Οκτωβρίου, ενώ στο Μετόχι του αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος στις 11 (24) Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο από άλλους εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου ενώ από άλλους τους περισσότερους στις 28 Οκτωβρίου. Στην δε Ρωσία εορτάζεται επισήμως στις 18 (31) Αυγούστου, δηλαδή στα τριήμερα της Κυρίας Θεοτόκου.

Απολυτικιον

Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Εικών χαριτόβρυτε της Παντανάσσης σεπτή,

τούς πόθω την χάριν σου επιζητούντας θερμώς, περίσωζε Δέσποινα·

λύσον τάς περιστάσεις των εις σε προστρεχόντων·

φρούρησον την σήν ποίμνην, εκ παντοίων κινδύνων,

τήν επικαλουμένην αεί, την σήν αντίληψιν.

Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ´. Τη Υπερμάχω.

Τη υπερμάχω και ταχεία αντιλήψει σου,

οι λυτρωθέντες των δεινών ευχαριστήρια,

αναπέμπομεν οι δούλοί σου Θεοτόκε.

Αλλ ως σώζουσα πληγών παντοίων Δέσποινα,

τών κακούντων ημάς ρύσαι περιστάσεων,

ίνα κράζωμεν· Χαίρε μόνη Παντάνασσα.

Μεγαλυνάριον

Θρόνος χρηματίσασα του Θεού,

θρόνω καθημένη εν εικόνι σου τη σεπτή,

σκέπεις την σήν ποίμνην κινδύνων πολυτρόπων,

Παντάνασσα υμνούσαν τα μεγαλεία σου.

Αρέσει σε %d bloggers: