Χαιρετισμοί εις την Παντάνασσαν

Χαίρε Συ η Βαστάζουσα , Έλεος Θείον.

Χαίρε Αρετής, Μέγιστον , Πανάγιον Ταμείον.

Χαίρε Παντάνασσα, Χριστόν Βρεφοκρατούσα.

Χαίρε του Πανάγιου Όρους , Μήτερ και Ελεούσα.

Χαίρε Κλειδοκράτωρ και Κλίμαξ Ουρανών.

Χαίρε Βατοπαιδίου, Αγλάισμα Σεπτόν…

Χαίρε Παντάνασσα , Πανθαύμαστε………

((Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε))…….

Χαίρε του καρκίνου η Κρατούσα, το μέγιστον φόβον.

Χαίρε της ατεκνίας βάλσαμο , εις Όρος Αγιώνυμoν.

Χαίρε Φωτίζουσα θαυμασίως , κάθε καλόν λογισμόν

Χαίρε εξορίζουσα εις τα πέρατα, επηρείαν πειρασμών.

Χαίρε αναδειχθείσα Παλάτιον, Μέγιστου Βασιλέως

Χαίρε το υμνείν και δοξάζειν Σε, ανθρώπινον εστί χρέος.

Χαίρε Παντάνασσα , Απειρόκαλλε………

((Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε))……….

Χαίρε μοναζόντων Στέφος και Ανεκτίμητε , Θησαυρέ .

Χαίρε επτασφράγιστη Κιβωτός , Χαρίτων Νοητέ.

Χαίρε τη γεννήση Σου , επέστρεψες την χαράν

Χαίρε λύσσασα , την προϋπάρχουσαν κατάραν.

Χαίρε αναδειχθείσα παντός πόνου , το Λυτήριον.

Χαίρε Βατοπαιδίου, Θείου Φωτός , Κατοικητήριον.

Χαίρε Παντάνασσα , Πανθαύμαστε………

((Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε))………….

Χαίρε Καθολικού , Θείον και Φωτοφόρον καλλώπισμαν.

Χαίρε Θείας Παναγάπης, το ψηλαφητόν Γνώρισμαν.

Χαίρε του Κίονα , Άνασσα Πάντων , Δέσποινα Κυρία.

Χαίρε αλάξασα δια τη Μάνδρα , το ρούν της ιστορίας..

Χαίρε του Πρωτοστάτου Αρχαγγέλου, Μελίρρυτος Αιτία.

Χαίρε απαγγέλουσα στοίχους, σε ακάθαρτην καρδίαν..

Χαίρε Παντάνασσα , Απειρόκαλλε …….

((Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε))…….

Χαίρε ο Πακτωλός , της Πνευματικής ανατάσεως.

Χαίρε Αιτία Θαυμαστή , ανθρωπίνης αναστάσεως.

Χαίρε αναδείξασα τα εκτυπώματα Σου, Θαυμαστά.

Χαίρε παραβλέπουσα τα πταίσματα , τα πολλοστά.

Χαίρε αχαρίστου καρδίας, η κρατούσα , το ρύπον.

Χαίρε Βατοπαιδίου Πανίερον Σκεύος , Πολύτιμον..

Χαίρε Παντάνασσα , Πανθαύμαστε ………

((Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε))…………

Χαίρε κατακρατούσα τας οδύνας , Παραμυθούσα

Χαίρε της Χάριτος Δοχείον, Γοργώς Αντιφωνούσα.

Χαίρε πληθαίνουσα έλαιον, Στάμνα ευθέως Οικονομούσα.

Χαίρε Βαστάζουσα άλγη, καρδίας εκλιπαρούσας.

Χαίρε επι υδάτων Ιστάμενη, τα έγκατα Ευλογούσα.

Χαίρε Αναμάρτητος , τη διάνοιαν μη αμαυρώσας. ..

Χαίρε Παντάνασσα , Απειρόκαλλε ………

((Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε))…….

Χαίρε Γεννήσασα , εις την στείραν γην , την Αιτίαν.

Χαίρε Χαρίσασα εις αιώνας , τη Θείαν Οικονομίαν .

Χαίρε τη ρομφαίαν εις Πάναγνην καρδίαν, κρατούσα.

Χαίρε Βαστάζουσα πόνον , Παντάνασσα, Παρηγορούσα.

Χαίρε Ελκύουσα του Υιού Σου , τον οικτιρμόν .

Χαίρε Βατοπαιδίου Άνασσα , Πλατυτέρα Ουρανών.

Χαίρε Άνασσα , των Αγγέλων ……

Χαίρε Οικητήριον , Αρχαγγέλων…..

Χαίρε ο τρόμος, του πολεμίου. …..

Χαίρε Παντάνασσα, Βατοπαιδίου…….

Χαίρε ((Νύμφη Ανύμφευτε))……

Αρέσει σε %d bloggers: