Οι 24 Μικρές προσευχές του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

 1. Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου κ αιωνίων αγαθών.
 2. Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων.
 3. Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν κ διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν μοι.
 4. Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης αναγκης κ αγνοίας κ λήθης κ ραθυμίας κ της λιθώδους αναισθησίας.
 5. Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού κ εγκαταλείψεως.
 6. Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.
 7. Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω , συ δε ως Θεός ελέησόν με.
 8. Κύριε, ίδε την ασθενεία της ψυχής μου κ πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα εν εμοί δοξασθή το όνομά σου το άγιον.
 9. Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομά του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι κ τέλος αγαθόν.
 10. Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν’ αλλ’ αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαγχία σου.
 11. Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός σου.
 12. Κύριε ο Θεός του ουρανού κ της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του πονηρού κ βεβήλου κατά το μέγα έλεός σου, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου.
 13. Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε κ μη εγκαταλίπης με.
 14. Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.
 15. Κύριε, δος μοι έννοιαν αγαθήν.
 16. Κυριε, δος μοι δάκρυον κ μνήμην θανάτου κ κατάνυξιν.
 17. Κύριε, δος μοι των λογισμών μου εξαγόρευσιν.
 18. Κύριε, δος μοι ταπείνωσιν , εκκοπήν θελήματος κ υπακοήν.
 19. Κύριε, δος μοι υπομονήν, μακροθυμίαν κ πραότητα.
 20. Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών, τον φόβον σου.
 21. Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης της ψυχής μου κ της διανοίας μου κ της καρδίας, κ τηρείν εν πάστι το θέλημά σου.
 22. Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών κ δαιμόνων κ παθών κ από παντός μη προσήκοντος πράγματος
 23. Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλει γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί
 24. Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω κ μη το εμόν, πρεσβείαις κ ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου κ πάντων των Αγίων σου’ ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας. Αμήν.
Αρέσει σε %d bloggers: