π. Θωμάς Τσόης, ένας ιερέας στα μπουζούκια

Είναι ίσως ο μοναδικός ιερέας στην Ελλάδα που αργά το βράδυ, όταν οι υπόλοιποι ιερωμένοι ξεκουράζονται, αυτός χωρίς φόβο και πάθος… χτυπάει την πόρτα επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων αλλά και καλλιτεχνών. Πρόσφατα μάλιστα, ο παπά-Θωμάς, όπως τον αποκαλούν οι ενορίτες του Αγίου Ανδρέα στα Ανω Πατήσια, όπου λειτουργεί, έκανε για ακόμη μία φορά τη νυχτερινή βόλτα του συλλέγοντας τρόφιμα και χρήματα για το φιλόπτωχο ταμείο.

«Οι ιερείς πρέπει να είναι μέσα σε όλα» λέει στην «Espresso της Κυριακής» ο πατήρ Θωμάς Τσόης, ο οποίος όχι μόνο πραγματοποιεί την παραπάνω φράση του αλλά δεν διστάζει να βγει για έρανο ακόμη και στα μπουζούκια, προκειμένου να μαζέψει χρήματα για να βοηθήσει συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Διαπροσωπικές σχέσεις, Κοινωνία, Ορθόδοξο βίωμα, Συνεντεύξεις. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Ευγένιος ο πολιούχος της Τραπεζούντας (+ 21 Ιανουαρίου 290)

Στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., μία εποχή, όπου ο χριστιανισμός εμφανίστηκε κι άρχισε να εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου υπό την αυτοκρατορία των Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, ο Άγιος Ευγένιος έζησε και μαρτύρησε στην Τραπεζούντα.

Σε μία περίοδο σκληρών, ίσως και των σκληρότερων, διωγμών απέναντι στους Χριστιανούς, όταν οι έπαρχοι της Καππαδοκίας και Αρμενίας, Λυσίας και Αγρικόλαος, έκαναν πράξη το απάνθρωπο διάταγμα να θανατώνουν κάθε πιστό της νέας θρησκείας, ο Άγιος Ευγένιος έζησε και μαρτύρησε, μαχόμενος κάθε στιγμή υπέρ της παρρησίας της βαθιάς του πίστης στον Ιησού Χριστό και το κήρυγμά του. Κατά τον Ιανουάριο του 290 μ.Χ., ξεκινά το μαρτύριο του Ευγενίου και των συναθλητών του (Κανιδίου, Ουαλεριανού και Ακύλα). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Παρουσίαση νέου βιβλίου Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τε­τάρ­τη 19 Ι­α­νου­α­ρί­ου ε.έ. στην Στο­ά του Βι­βλί­ου στην Α­θή­να η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ναυ­πά­κτου και Α­γί­ου Βλα­σί­ου κ. Ι­ε­ρο­θέ­ου «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή, της Ορ­θο­δό­ξου Κα­θο­λι­κής Εκ­κλη­σί­ας, κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη».

Την εκ­δή­λω­ση-πα­ρου­σί­α­ση διορ­γά­νω­σε η εκ­δό­τρια Ι­ε­ρά Μο­νή Γε­νε­θλί­ου Θε­ο­τό­κου – Πε­λα­γί­ας της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας.

Ό­πως εί­πε και η Γε­ρό­ντισ­σα Σι­λου­α­νή προ­λο­γί­ζο­ντας την εκ­δή­λω­ση, «μέ­χρι τώ­ρα δεν έ­χει γί­νει στην Ελ­λά­δα πα­ρου­σί­α­ση κα­νε­νός βι­βλί­ου του Σε­βα­σμι­ω­τά­του, ό­μως θε­ω­ρή­θη­κε α­να­γκαί­α αυ­τή η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη», για να προ­βλη­θή και να τι­μη­θή η προ­σω­πι­κό­τη­τα του α­ει­μνή­στου πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου και πα­νε­πι­στη­μια­κού κα­θη­γη­τού,  π. Ι­ω­άν­νου, με την ευ­και­ρί­α μά­λι­στα της δε­κα­ε­τί­ας α­πό την κοί­μη­σή του» (1-11-2001).

Την εκ­δή­λω­ση τί­μη­σε με την πα­ρου­σί­α του ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, Αρ­χι­ε­ρείς, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας κ. Γε­ώρ­γιος, υ­πό την δι­καιο­δο­σί­α του ο­ποί­ου βρί­σκε­ται η Ι­ε­ρά Μο­νή, Κα­θη­γη­τές Πα­νε­πι­στη­μί­ου, Ι­ε­ρείς και λα­ϊ­κοί που γέ­μι­σαν την δι­πλή αί­θου­σα πα­ρου­σιά­σε­ων της Στο­άς του Βι­βλί­ου.

Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θή και η πα­ρου­σί­α ο­ρι­σμέ­νων προ­σώ­πων, πέ­ρα α­πό τους ει­ση­γη­τές, που συν­δέ­ο­νταν ι­διαι­τέ­ρως με τον π. Ι­ω­άν­νη, ό­πως η α­δελ­φή του κ. Παρ­θε­νί­α Ρωμανίδου – O­tt, η ο­ποί­α τα­ξί­δευ­σε α­πό την Νέ­α Ζη­λαν­δί­α για να συμ­με­τά­σχη στην εκ­δή­λω­ση, ο κ. Α­θα­νά­σιος Σα­κα­ρέλ­λος, μα­θη­τής του π. Ι­ω­άν­νου στο Γρα­φεί­ο του ο­ποί­ου πα­ρέ­δι­δε μα­θή­μα­τα θε­ο­λο­γί­ας και ι­στο­ρί­ας πρίν και με­τά την συ­ντα­ξιο­δό­τη­σή του και ο ο­ποί­ος δι­έ­σω­σε μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νες πολ­λές ο­μι­λί­ες του κ.ά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οι γυναίκες της εποχής μας… (Γέροντα Σωφρόνιου Αγιορείτου – Έσσεξ)

Madonna with the Child and Two Angels- Fra Filippo Lippi (1406-1469)

– Τά παιδιά μας ἔγιναν ἀνίκανα γιά τήν πίστη ἐξ αἰτίας τῶν γονέων

– Πώς ή γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;

[…]Επειδή οι γυναίκες της εποχής μας έχασαν την υψηλή αυτή συνείδηση, άρχισαν να γεννούν προπαντός κατά σάρκα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Βοήθειά μας (9)

Το μεγάλο παιχνίδι

Από την ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ
Το Ισραήλ προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου πρόκληση απέναντι στην Κύπρο: Ο ισραηλινός ενεργειακός κολοσσός Delek Group, που κατέχει ήδη σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στα άκρως ελπιδοφόρα υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ, κάλεσε επισήμως και γραπτώς την κυπριακή κυβέρνηση σε συνεργασία, για την κατασκευή, σε κυπριακό έδαφος, μιας πολυμορφικής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα εν λόγω κοιτάσματα, που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της νήσου αλλά και εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »
Αναρτήθηκε στις Εθνικά. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

Τα τουρκικά σήριαλ και ο Μέγας Αλέξανδρος

Η μάχη μεταξύ Αλέξανδρου και Πόρου. Έργο του Nicolaes Pietersz Berchem (1620-1683)

«Εχουμε διδαχτεί από την ιστορία μας;», διερωτάται η Μαρία Κοκκίνου, Φυσικός.

Με έκπληξη παρατηρώ ότι τα τουρκικά σήριαλ κάνουν θραύση στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δημοφιλή, σημειώνουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και απέκτησαν φανατικό κοινό.Η επαφή με την τουρκική γλώσσα είναι καθημερινότητα πλέον.

Από την άλλη έχουμε πλέον συνηθίσει την παρουσία τουρκικών πλοίων στο Αιγαίο αλλά και μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο. Τίτλοι όπως… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ιστορία. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

Ο πόνος μας βγάζει από τα ανθρώπινα μέτρα…..

Τελικά αυτά τα «γιατί» δεν έχουν τις απαντήσεις που η φτώχεια και η αδυναμία μας περιμένει. Στη λογική αυτή συνήθως παραμένουν αναπάντητα.

Γι’ αυτό και ο Χριστός για το θάνατο δεν είπε παρά ελάχιστα. Απλά ο Ίδιος τον επέλεξε και πόνεσε όσο κανένας άλλος. Και όταν αναστήθηκε ,το στόμα Του έβγαλε περισσότερη πνοή και λιγότερα λόγια. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Αγία Μάρτυς Αγνή (21 Ιανουαρίου)

Η αγία Αγνή. Απεικόνιση του 4ου αιώνα σε γυαλί από την κατακόμβη του Παμφίλου στην Ρώμη.

Η Αγία Μάρτυς Αγνή ήταν κόρη ευγενών από την Ρώμη. Η Αγία συνήθιζε να φέρνει πάρα πολλές ψυχές στην αγία Ορθόδοξη πίστη. Καταγγέλθηκε για αυτό στον άρχοντα και διατάχθηκε να αρνηθεί τον Χριστό. Η αγία Μάρτυς όμως επέμενε στην ομολογία της, έτσι ο σκληρός άρχοντας θέλοντας να Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου

Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Πριν λίγο καιρό, ήρθε στο Άγιον Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασσαλάκια και δίχτυα όλο τον δρόμο, εκεί σε μια περιοχή κοντά στο Καλύβι. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οι ένοπλες δυνάμεις και το ράσο στου αγώνες του Έθνους

Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση να είμαι ο ομιλητής στην σημερινή επέτειό σας. «Η Η­ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» είναι εορτή και πανήγυρις όλου του Έθνους, το όποιο σεμνύνεται για τον Στρατό όλων των Όπλων και αποτίνει φό­ρο τιμής στα εκλεκτά τέκνα του, που επωμίζονται ε­κούσια την υψηλή αποστολή να προασπίζουν την ε­δαφική ακεραιότητα της χώρας μας από οποιαδήποτε απειλή, διασώζοντας συνάμα την ελευθερία της. Μαζί δε με τα μόνιμα μέλη των Ένοπλων Δυνάμεων μας συμμετέχουν στην χαρά σας και όλοι οι Έλληνες, άν­δρες και γυναίκες, που έχουν την τιμή να έχουν φορέ­σει ή να φορούν σήμερα την τιμημένη στολή σας, εκ­πληρώνοντας το ιερό χρέος προς την Πατρίδα με την στράτευση τους. Έσχατος πάντων συνεορτάζει μαζί σας και ο ομιλών, που αυτή την στιγμή αναπολεί την διετία της στρατιωτικής του θητείας, μία από τις ιερό­τερες και ευεργετικότερες γι’ αυτόν περιόδους της ζω­ής του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Ο Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής καταγόταν από επιφανή οικογένεια και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 580 μ.Χ. Έλαβε τη συνήθη εγκυκλοπαιδική μόρφωση και επιδόθηκε ιδιαίτερα στη σπουδή της φιλοσοφίας. Υπό του αυτοκράτορος Ηρακλείου (610 – 641 μ.Χ.) προσελήφθη ως αρχιγραμματεύς αυτού. Παρέμεινε στη θέση αυτή για λίγα μόνο χρόνια, αλλά διατήρησε τις σχέσεις του και αλληλογραφία με πρόσωπα του δημόσιου βίου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, ο Βατοπαιδινός (+ 21 Ιανουαρίου 1556)

Ο άγιος Μάξιμος ο Βατοπαιδινός ή Γραικός, λογιώτατος μοναχός, διακρίθηκε ως θεολόγος, φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιητής κατά το 16ο αιώνα, υπήρξε «φωτιστής και αναμορφωτής του ρωσικοῦ έθνους».
Γεννήθηκε στην Άρτα το 1470 από πλούσια, επιφανή και ευσεβή οικογένεια και ονομαζόταν Μιχαήλ Τριβώλης. Μετά τη βασική παιδεία στα σχολεία Άρτας και Κέρκυρας πήγε στην Ιταλία για ανώτερες σπουδές. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Όταν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα… (67)

Δέστε τη φωτογραφία της ημέρας…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Πολυμέσα - Multimedia. Leave a Comment »

Λεύκιος Ζαφειρίου: «Τι γνωρίζω εγώ για τον κύριο Κάλβο;»

«Τι γνωρίζω εγώ για τον κύριο Κάλβο;» *

Όταν υλοποιηθεί η πρόσφατη απόφαση του Μουσείου Μπενάκη να εκδώσει το σύνολο του έργου του ποιητή Ανδρέα Κάλβου, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει σημαντικό σταθμό στις αντίστοιχες σπουδές. Ηδη, με αυτή την προοπτική, έχουν έρθει στο φως νέα στοιχεία και ίσως μελλοντικά η έρευνα να προσκομίσει και άλλες λεπτομέρειες γύρω από τον άγνωστο Κάλβο.
Από τα νέα στοιχεία σημαντικό είναι ότι διαθέτουμε πια αξιόπιστες πληροφορίες για τη Σούζαν Φόρτσιουν Ριντού (Ridout, 1793-1857), τη φασματική αυτή γυναίκα που έζησε κοντά στον έλληνα ποιητή κατά την πρώτη διαμονή του στο Λονδίνο, όταν έκανε τις θρησκειολογικές μεταφράσεις του, όταν έγραφε την ωδή Ελπίς πατρίδος (1819) καθώς και το νεοελληνικό μέρος της Πολύγλωσσης Γραμματικής του Φρέντερικ Νόλαν (Nolan) μαζί με το «Λεξιλόγιο» που περιλαμβάνεται στον δεύτερο τόμο της Γραμματικής και εντοπίστηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Πρόκειται για την κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ο ποιητής διαμορφώνει το ποιητικό του σύστημα, το οποίο και θα ακολουθήσει στις Ωδές του (1824 και 1826). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Βοήθειά μας… (8) [με πολλές εικόνες και μικρογραφίες]

Δείτε τις εικόνες αλλά και τις μικρογραφίες… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Μαρίζα Κωχ στην Πειραϊκή Εκκλησία

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011 στις 12 το μεσημέρι από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 91,2 Μ» και από την εκπομπή «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ» θα μεταδοθεί η συζήτηση του υπευθύνου της εκπομπής Νίκου Σαμπαζιώτη με την γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών και μουσικοπαιδαγωγό ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ. Στην πρώτη αυτή εκπομπή η Μαρίζα Κωχ αναφέρεται στη ζωή της, στα παραδοσιακά και εκκλησιαστικά ακούσματα που είχε στη Σαντορίνη από την παιδική της ηλικία καθώς και στην αγάπη και την προσήλωσή της της στην ελληνική παράδοση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ρήματα ζωής αιωνίου (1)

Η βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή· για νά μπεις μέσα πρέπει Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

O άγγλος τραγουδιστής Boy George επέστρεψε κλεμμένη εικόνα του 18ου αιώνα στην Εκκλησία της Κύπρου

Μεταβυζαντινή εικόνα του Χριστού παραδόθηκε από τον δημοφιλή καλλιτέχνη της ποπ μουσικής Μπόι Τζορτζ (George Alan O’Dowd) στον Επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι αγόρασε την εικόνα «καλή τη πίστη» το 1985 από έμπορο έργων τέχνης στο Kings Road του Λονδίνου, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική της προέλευση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »