π. Θωμάς Τσόης, ένας ιερέας στα μπουζούκια

Είναι ίσως ο μοναδικός ιερέας στην Ελλάδα που αργά το βράδυ, όταν οι υπόλοιποι ιερωμένοι ξεκουράζονται, αυτός χωρίς φόβο και πάθος… χτυπάει την πόρτα επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων αλλά και καλλιτεχνών. Πρόσφατα μάλιστα, ο παπά-Θωμάς, όπως τον αποκαλούν οι ενορίτες του Αγίου Ανδρέα στα Ανω Πατήσια, όπου λειτουργεί, έκανε για ακόμη μία φορά τη νυχτερινή βόλτα του συλλέγοντας τρόφιμα και χρήματα για το φιλόπτωχο ταμείο.

«Οι ιερείς πρέπει να είναι μέσα σε όλα» λέει στην «Espresso της Κυριακής» ο πατήρ Θωμάς Τσόης, ο οποίος όχι μόνο πραγματοποιεί την παραπάνω φράση του αλλά δεν διστάζει να βγει για έρανο ακόμη και στα μπουζούκια, προκειμένου να μαζέψει χρήματα για να βοηθήσει συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Διαπροσωπικές σχέσεις, Κοινωνία, Ορθόδοξο βίωμα, Συνεντεύξεις. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Ευγένιος ο πολιούχος της Τραπεζούντας (+ 21 Ιανουαρίου 290)

Στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., μία εποχή, όπου ο χριστιανισμός εμφανίστηκε κι άρχισε να εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου υπό την αυτοκρατορία των Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, ο Άγιος Ευγένιος έζησε και μαρτύρησε στην Τραπεζούντα.

Σε μία περίοδο σκληρών, ίσως και των σκληρότερων, διωγμών απέναντι στους Χριστιανούς, όταν οι έπαρχοι της Καππαδοκίας και Αρμενίας, Λυσίας και Αγρικόλαος, έκαναν πράξη το απάνθρωπο διάταγμα να θανατώνουν κάθε πιστό της νέας θρησκείας, ο Άγιος Ευγένιος έζησε και μαρτύρησε, μαχόμενος κάθε στιγμή υπέρ της παρρησίας της βαθιάς του πίστης στον Ιησού Χριστό και το κήρυγμά του. Κατά τον Ιανουάριο του 290 μ.Χ., ξεκινά το μαρτύριο του Ευγενίου και των συναθλητών του (Κανιδίου, Ουαλεριανού και Ακύλα). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Παρουσίαση νέου βιβλίου Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τε­τάρ­τη 19 Ι­α­νου­α­ρί­ου ε.έ. στην Στο­ά του Βι­βλί­ου στην Α­θή­να η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ναυ­πά­κτου και Α­γί­ου Βλα­σί­ου κ. Ι­ε­ρο­θέ­ου «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή, της Ορ­θο­δό­ξου Κα­θο­λι­κής Εκ­κλη­σί­ας, κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη».

Την εκ­δή­λω­ση-πα­ρου­σί­α­ση διορ­γά­νω­σε η εκ­δό­τρια Ι­ε­ρά Μο­νή Γε­νε­θλί­ου Θε­ο­τό­κου – Πε­λα­γί­ας της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας.

Ό­πως εί­πε και η Γε­ρό­ντισ­σα Σι­λου­α­νή προ­λο­γί­ζο­ντας την εκ­δή­λω­ση, «μέ­χρι τώ­ρα δεν έ­χει γί­νει στην Ελ­λά­δα πα­ρου­σί­α­ση κα­νε­νός βι­βλί­ου του Σε­βα­σμι­ω­τά­του, ό­μως θε­ω­ρή­θη­κε α­να­γκαί­α αυ­τή η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη», για να προ­βλη­θή και να τι­μη­θή η προ­σω­πι­κό­τη­τα του α­ει­μνή­στου πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου και πα­νε­πι­στη­μια­κού κα­θη­γη­τού,  π. Ι­ω­άν­νου, με την ευ­και­ρί­α μά­λι­στα της δε­κα­ε­τί­ας α­πό την κοί­μη­σή του» (1-11-2001).

Την εκ­δή­λω­ση τί­μη­σε με την πα­ρου­σί­α του ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, Αρ­χι­ε­ρείς, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας κ. Γε­ώρ­γιος, υ­πό την δι­καιο­δο­σί­α του ο­ποί­ου βρί­σκε­ται η Ι­ε­ρά Μο­νή, Κα­θη­γη­τές Πα­νε­πι­στη­μί­ου, Ι­ε­ρείς και λα­ϊ­κοί που γέ­μι­σαν την δι­πλή αί­θου­σα πα­ρου­σιά­σε­ων της Στο­άς του Βι­βλί­ου.

Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θή και η πα­ρου­σί­α ο­ρι­σμέ­νων προ­σώ­πων, πέ­ρα α­πό τους ει­ση­γη­τές, που συν­δέ­ο­νταν ι­διαι­τέ­ρως με τον π. Ι­ω­άν­νη, ό­πως η α­δελ­φή του κ. Παρ­θε­νί­α Ρωμανίδου – O­tt, η ο­ποί­α τα­ξί­δευ­σε α­πό την Νέ­α Ζη­λαν­δί­α για να συμ­με­τά­σχη στην εκ­δή­λω­ση, ο κ. Α­θα­νά­σιος Σα­κα­ρέλ­λος, μα­θη­τής του π. Ι­ω­άν­νου στο Γρα­φεί­ο του ο­ποί­ου πα­ρέ­δι­δε μα­θή­μα­τα θε­ο­λο­γί­ας και ι­στο­ρί­ας πρίν και με­τά την συ­ντα­ξιο­δό­τη­σή του και ο ο­ποί­ος δι­έ­σω­σε μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νες πολ­λές ο­μι­λί­ες του κ.ά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οι γυναίκες της εποχής μας… (Γέροντα Σωφρόνιου Αγιορείτου – Έσσεξ)

Madonna with the Child and Two Angels- Fra Filippo Lippi (1406-1469)

– Τά παιδιά μας ἔγιναν ἀνίκανα γιά τήν πίστη ἐξ αἰτίας τῶν γονέων

– Πώς ή γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;

[…]Επειδή οι γυναίκες της εποχής μας έχασαν την υψηλή αυτή συνείδηση, άρχισαν να γεννούν προπαντός κατά σάρκα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Βοήθειά μας (9)

Το μεγάλο παιχνίδι

Από την ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ
Το Ισραήλ προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου πρόκληση απέναντι στην Κύπρο: Ο ισραηλινός ενεργειακός κολοσσός Delek Group, που κατέχει ήδη σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στα άκρως ελπιδοφόρα υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ, κάλεσε επισήμως και γραπτώς την κυπριακή κυβέρνηση σε συνεργασία, για την κατασκευή, σε κυπριακό έδαφος, μιας πολυμορφικής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα εν λόγω κοιτάσματα, που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της νήσου αλλά και εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »
Αναρτήθηκε στις Εθνικά. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

Τα τουρκικά σήριαλ και ο Μέγας Αλέξανδρος

Η μάχη μεταξύ Αλέξανδρου και Πόρου. Έργο του Nicolaes Pietersz Berchem (1620-1683)

«Εχουμε διδαχτεί από την ιστορία μας;», διερωτάται η Μαρία Κοκκίνου, Φυσικός.

Με έκπληξη παρατηρώ ότι τα τουρκικά σήριαλ κάνουν θραύση στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δημοφιλή, σημειώνουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και απέκτησαν φανατικό κοινό.Η επαφή με την τουρκική γλώσσα είναι καθημερινότητα πλέον.

Από την άλλη έχουμε πλέον συνηθίσει την παρουσία τουρκικών πλοίων στο Αιγαίο αλλά και μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο. Τίτλοι όπως… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ιστορία. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »