Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς: «Θέλω να μάθω ότι η θεία Χάρις σας επεσκέφθη και ειρηνεύσατε»

Μανθάνω ότι σάς εύρε πειρασμός τις και εθροήθητε ως νεοσσοί. Αλλοίμονο εάν ούτω ταχέως θροείσθε και απελπίζεσθε. Εάν δεν υπομείνητε πειρασμόν δεν θα φθάσετε εις μέτρον τελειώσεως. Θα υπομείνητε και εάν σάς δέρωσιν. Ο Κύριος είναι μεθ’ υμών. Καθ’ εκάστην ψάλλετε «Μεθ’ ημών ο Θεός» και όμως…

φαίνεται ότι δεν το καλοκατανοείτε. Επιθυμώ να το διαβάσετε άπαξ προς τελείαν κατανόησιν αυτού και σάς διαβεβαιώ ότι θα ειρηνεύση η καρδία σας. Μάθετε ότι θα εξεγερθώσι καθ’ υμών αι του αντιπάλου δυνάμεις, αλλά σείς ψάλλατε: «Μεθ’ ημών ο Θεός, τον δε φόβον αυτού ου μή φοβηθώμεν ουδ’ ου μή ταραχθώμεν, ότι μεθ’ ημών ο Θεός», και τα λοιπά. Ισχύετε και κραταιούσθε διότι ο Θεός είναι μεθ’ υμών. Εάν υπομείνετε έως τέλους τα ονόματα υμών θα γραφώσιν εις τάς βίβλους της ζωής. Θέλω να μάθω, ότι η θεία Χάρις σάς επεσκέφθη και ειρηνεύσατε.

Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς

από Επιστολή προς τις μοναχές του

Πηγή: http://epistrofiann.blogspot.com/

Αναρτήθηκε στις Άγ. Νεκτάριος. Ετικέτες: . Leave a Comment »
Αρέσει σε %d bloggers: