Μόλις «επέγνωσαν Αυτόν…άφαντος εγένετο απ’ αυτών»

Όταν μετά τη σταύρωσι του Κυρίου διαρσκορπίστηκαν οι μαθηταί Του, όπως το είχε προείπει, δύο απ’ αυτούς πήραν τους δρόμους. Ήθελαν να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα. Να απομακρυνθούν από τον τόπο των φρικτών γεγονότων. Να συζητήσουν. Να ανταλλάξουν γνώμες. Να τα δουν όλα από πιο μακριά, μήπως τα δουν καλύτερα. Μήπως σταλάξη μέσα τους παρηγοριά που θα φέρνη ελπίδα.
Και ενώ η πορεία συνεχίζεται, η συζήτησι προχωρεί. Μία στιγμή κάποιος άγνωστος πλησιάζει. Συμπορεύεται μαζί τους. Δεν θέλει να τους διακόψη, ούτε να τους κάμη διδασκαλία, αλλά να τους ακούση. Γι’ αυτό τους προκαλεί, προσποιούμενος άγνοια και ρωτώντας τους ευγενικά: Για ποιο θέμα μιλάτε και είστε σκυθρωποί; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο κρυμμένος Θεός…

Αντίς να παραπονιόσαστε πως ο Θεός είναι κρυμμένος , πρέπει να τον φχαριστήσετε που είναι τόσο ολοφάνερος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ορθόδοξο βίωμα. Ετικέτες: . Leave a Comment »

The Resurrection of Christ (1 Corinthians 15:1-11)

The Resurrection of Christ - Jacopo Tintoretto (1518-1594)

15-01 γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,

1: Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;

15-02 δὶ’ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε.

2: By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.

15-03 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς,

3: For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Assyrian, Greek, Armenian Genocide Anniversary Commemorated Publicly in Turkey

(AINA) — Just few years ago only a handful of people in Istanbul rallied publicly on April 24 to remember thegenocide perpetrated during the Ottoman reign against Armenians, Assyrians and Greeks. This year’s commemorations took place in five other cities, Ankara, Bodrum, Izmir, Bursa, and Diyarbakir. At Izmir, Assyrian victims were commemorated, too. These protests are highly courageous considering the machinery of denial still at work in official Turkey. An increasing number of Turkish intellectuals refuse to accept the denial policy of their government.

Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ψευδής και αντιεπιστημονική αντίληψι, ότι η έκτρωσις δεν είναι φό­νος

ΟΛΟΙ όσοι υποστήριζαν την δουλεία ήταν ελεύθεροι. ΟΛΟΙ όσοι υποστηρίζουν την έκτρωση έχουν γεννηθεί. Έτσι λειτουργεί η καταπίεση...

Δείτε και εδώ: Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου)…Οι Ελληνίδες πρώτες στις εκτρώσεις σε όλη την Ευρώπη και τρίτες σε όλο τον κόσμο!


ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων

Είναι γνωστή η κίνησις που γίνεται τους τελευ­ταίους καιρούς για την νομιμοποίησι των εκτρώσεων. Το Κράτος ζητεί να επιβάλη με νόμο μια ψευδή και αντιεπιστημονική αντίληψι, ότι η έκτρωσις δεν είναι φό­νος και επομένως μπορεί να γίνεται ελεύθερα, υπό ορι­σμένους ελάχιστους περιορισμούς. Να μη έχη δε ευθύνην δι’ αυτήν ούτε η μητέρα που την θέλει, ούτε ο ια­τρός που την εκτελεί. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mental and Psychological Effects of Children’s Cartoons

Children have become much more interested in cartoons over many years and it has become a primary action to some lives. Typically, children begin watching cartoons on television at an early age of six months, and by the age two or three children become enthusiastic viewers. This has become a problem because too many children are watching too much television and the shows that they are watching (even if they are cartoons) have become violent and addictive. The marketing of cartoons has become overpowering in the United States and so has the subliminal messaging. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναστάσιμη αγαλλίαση μέσα στις δοκιμασίες

«Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή».

Ακούγεται ίσως παράξενα η προτροπή για αγαλλίαση σε μια εποχή και σε μια περιοχή οπού γύρω ο θάνατος χορεύει με τον πιο κυνικό τρόπο, με την κλαγγή των οπλών και τον θρήνο των διωκομένων. Αυτόν τον καιρό η πραγματικότητα που μας κυκλώνει είναι καταθλιπτική. Πυρκαγιά πολέμου, προσφυγιά, ανέχεια, αβεβαιότητα, απόγνωση. Παραταύτα, η ανέσπερη ημέρα της Αναστάσεως, «αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος», είναι για μας αστείρευτη πηγή εσωτερικής χαράς. Σε οποιεσδήποτε συνθήκες, παραμένουμε «Εκκλησία […] αγγελλομένη εν τω πά­θει του Κυρίου […] και εν τη αναστάσει αυτού» (Αγ. Ιγνάτιος)· Εκκλησία που δέεται και αγωνίζεται για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

… Άλλα τι να πει κανένας για εκείνους που λέγονται χριστιανοί…;

Eleanor Fortescue Brickdale - The Deceitfulness of Riches (1901)

Οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους μεγάλο φόβο μήπως απομείνουν απροστάτευτοι και φτωχοί στη ζωή τους, και για τούτο, ο νους κι’ ο λογισμός τους είναι στο να μαζέψουν χρήματα η ν’ αποκτήσουν κτήματα κι’ άλλα πλούτη, για να τα ‘χουνε στην ανάγκη τους.

Και καλά για εκείνους που δεν πιστεύουν στον Θεό, και κρεμούνε την ελπίδα τους στα χρήματα και στ’ άλλα πλούτη. Άλλα τι να πει κανένας για εκείνους που λέγονται χριστιανοί, που πάνε στην εκκλησία και παρακαλούνε τον Θεό να τους βοηθήσει στη ζωή και που λένε πώς έχουνε την ελπίδα τους στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, κι’ από την άλλη μεριά είναι φιλάργυροι, δεν δίνουνε τίποτα στ’ αδέλφια τους, τους φτωχούς, κι’ ολοένα μαζεύουνε χρήματα και πλούτη; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Χριστιανική ζωή ως πορεία μαρτυρίου και θριάμβου

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους

Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος, στους Ασκητικούς του λόγους, αναφέρει για έναν νεαρό μοναχό, που ευρισκόμενος σε λύπη πειρασμών, επισκέφθηκε έναν γέροντα. Περιγράφει ως εξής την επίσκεψη: « Αυτός δε ο μακάριος, ασθενής ων, έκειτο. Αφού δε ησπάσθην αυτόν, και εκάθισα πλησίον αυτού, είπον προς αυτόν: «εύχου, πάτερ, υπέρ εμού, διότι πολύ θλίβομαι από τους πειρασμούς των δαιμόνων». Eκείνος δε ανοίξας τους οφθαλμούς αυτού, και ατενίσας προς εμέ, είπε:« τεκνον, συ εισέτι νέος υπάρχεις, και ο Θεός δεν αφίνει εις σε πειρασμούς». Kαι εγώ είπον, «ναι, και νέος ειμί, και πειρασμούς έχω δυνατών ανθρώπων». Kαι εκείνος πάλιν είπε, « λοιπόν ο Θεός θέλει να σε σοφίση» εγώ δε απήντησα, « και πώς θέλει να με σοφίση, ενώ καθημέραν κινδυνεύω τον ψυχικόν θάνατον»; και εκείνος, «σιώπα, τέκνον, ο Θεός σε αγαπά και μέλλει να σοι δώσει την χάριν του»(1). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Άγιος Συμεών, επίσκοπος Ιεροσολύμων

Σύμφωνα με τήν παράδοση της Εκκλησίας, ο άγιος Συμεών ήταν ένας από τους τέσσερεις γιους που απέκτησε ο άγιος Ιωσήφ ο Μνήστωρ από προηγούμενο γάμο και γιά τον λόγο αυτό εχει τήν προσωνυμία, σύμφωνα με τα εβραϊκά ήθη της εποχής, «αδελφός του Κυρίου». Μετά τό μαρτύριο του άγιου Ιακώβου (62) καί τήν άλωση των Ιεροσολύμων άπό τους Ρωμαίους (70), οι χριστιανοί πού είχαν καταφύγει στήν Πέλλα τοποθέτησαν τον Συμεών διάδοχο του Ιακώβου στον θρόνο της Μητρός των Εκκλησιών. Έχοντας καταστεί ο ίδιος ναός του Άγιου Πνεύματος, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αφιέρωμα του CBS στο Άγιο Όρος

Από τις καλύτερες δουλειές που έχουμε δεί για το Περιβόλι της Παναγίας…

Διάσημη σειρά παιδικών κινουμένων σχεδίων διδάσκει τη λατρεία στον Σατανά τον οποίο (ορθώς) συνδέει με την «Νέα Τάξη Πραγμάτων» (VIDEO ΣΟΚ!)

Κάποιοι μας κατηγορούν για φαντασιοπληξία και «φονταμενταλισμό» , κάποιοι άλλοι που μάλιστα δηλώνουν και «Ορθόδοξοι Χριστιανοί» μας κατηγορούν ότι καλλιεργούμε δήθεν την «αντιχριστοφοβία».

Είναι προφανές, ότι όλοι αυτοί αντιλαμβάνονται αυτό που θέλουν, έχοντας όμως το κεφάλι τους χωμένο βαθειά μέσα στην άμμο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »