Θέλω να μιλήσω για τον άγιο Bασίλειο

Ένα «διαφορετικό» κείμενο για τον Μέγα Βασίλειο από τον  Φώτη Κόντογλου

Έχει γραφεί και υποστηριχθεί από πολλούς ότι κανείς άλλος νεοέλληνας συγγραφέας δεν προσέγγισε σε τέτοιο βαθμό τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, όπως ο Φώτης Κόντογλου.  Ίσως γιατί είναι από τους λίγους που «πάτησαν» γερά πάνω στην παράδοση του τόπου και συνδέθηκαν στενά με τις ρίζες του.  Στο κείμενο που ακολουθεί ο Κόντογλου παίρνει αφορμή από το γεγονός ότι κάποιοι θεολόγοι ορθόδοξοι, επηρεασμένοι όμως από τη θεολογία της Δύσης υπερτονίζουν την κατά κόσμον σοφία του Μεγάλου Βασιλείου, παραθεωρώντας έτσι την αγιότητα του βίου του, για να καταλήξει: «Εμείς κάναμε έναν Χριστιανισμό βολικό και ανθρώπινο». Όμως αυτός είναι παραμορφωμένος Χριστιανισμός. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεου

Η δισχιλιετής ζωή της Εκκλησίας, η πνευματική Της αποστολή και η κοινωνική Της δραστηριότητα, το ιεραποστολικό και κατηχητικό Tns έργο, η ιερατική διακονία στην ενορία, ο μοναστικός τρόπος ζωής, η Ιεραρχική Tης δομή και η διοικητική Tης διάρθρωση ακόμα, η διορθόδοξη κοινωνία και ενότητα υπάρχουν και εξελίσσονται γύρω από ένα και μοναδικό γεγονός, το οποίο επαναλαμβάνεται διαρκώς στη ζωή του κόσμου με την χάρη του Αγίου Πνεύματος: Το Μυστήριο της Θείας Εύχαριστίας και την εξ αυτού μετάδοση του Σώματος και του Αίματος του Χριστού στους πιστούς. «Η σημασία και σπουδαιότης της Θείας Ευχαριστίας, ως κέντρου και κριτηρίου Tης όλης Εκκλησίας, είναι προφανής.

Η ενσυνείδητη διακοπή της μετάδοσης του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, ενόψει οιασδήποτε σκοπιμότητος, με το πρόσχημα Tης οιασδήποτε προφύλαξης, συνιστά την αυτοκατάργηση της Εκκλησίας. Και μπορεί οι άνθρωποι του κόσμου να μπορούν να σκέπτονται, να συζητούν και να εισηγούνται οτιδήποτε, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κρατικού σχεδιασμού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όμως, οι έχοντες συνείδηση της ουσίας του Μυστηρίου, οφείλουν να αποκλείουν κάθε τέτοια συζήτηση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Μέγας Βασίλειος ως παιδαγωγός

Εισήγησις γενομένη την 16ην Οκτωβρίου 1979 εις το επί τη 1600ή επετείω από του θανάτου του Μεγάλου Βασιλείου συγκληθέν εν Αθήναις Διορθόδοξον θεολογικόν Συνέδριον.

Εις τον Επιτάφιον αυτού εις τον Μέγαν Βασίλειον μεταξύ των άλλων χαρακτηρισμών τους οποίους αποδίδει εις αυτόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι και το «παιδαγωγός της νεότητος»(1). Και εξ όσων εις άλλο σημείον του Επιταφίου του αναφέρει συνάγεται, ότι χρησιμοποιεί τον όρoν όχι μόνον υπό την έννοιαν της χριστιανικής παιδαγωγίας, αλλά και της θύραθεν, την οποίαν «πολλοί των Χριστιανών διαπτύουσι ως επίβουλον και σφαλεράν και Θεού πόρρω βάλλουσαν, κακώς ειδότες»(2).

Και όντως ο τίτλος του «παιδαγωγού» περισσότερον των δύο άλλων Καππαδοκών προσιδιάζει εις τον Βασίλειον. Όχι διότι οι άλλοι δεν είχον φοιτήσει εις ανωτέρας σχολάς, και δεν είχον διδαχθεί τας βασικάς παιδαγωγικάς αρχάς. Το υπό του υμνογράφου του Βασιλείου αναγραφόμενον

«Παιδείας γεγονώς απάσης έμπλεως/ου μόνον της κάτω και πατουμένης /πολλώ δε μάλλον της κρείττονος» (κανών, ωδή γ’) θα ηδύνατο κάλλιστα να αποδοθή και εις τους ετέρους δύο Καππαδόκας. Ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε παιδαγωγός διότι ήτο πρακτικώτερος των δύο άλλων. Και οι τρεις υπήρξαν μεγάλοι θεολόγοι, oι δύο άλλοι όμως ήσαν περισσότερον θεωρητικοί. Ας μη λησμονώμεν ότι ο Βασίλειος ουδέποτε έγραψε προς ικανοποίησιν προσωπικής ανάγκης. Ήτο κατ’ εξοχήν ο ποιμήν και πάντοτε απέβλεπε εις την οικοδομήν του ποιμνίου του. Δεν είναι δε τυχαίον το γεγονός ότι τας ομιλίας του ήρχοντο να ακούσουν και αυτοί oι τεχνίται και χειρόναχτες, οπως ο ίδιος παρατηρεί προκειμένου περί των ομιλιών του εις την Εξαήμερον(3). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Θαύματα Παραμυθίας (μέρος 2ο)

«Μου στέλλει την παραμυθία της»

 

30 Σεπτεμβρίου 2001

Η μητέρα κάποιου μοναχού της Μονής μας γράφει στον γιό της:

«Τα θαύματα της Παναγίας της Παραμυθίας είναι καθημερινά στη ζωή μας. Η πρώτη φορά ήταν όταν είχα θλίψη για τον αποχωρισμό σου λόγω της εισόδου σου στο μοναχισμό. Επέστρεψε ο πατέρας σου από τη Μονή με μια μεγάλη ασημένια εικόνα της Παραμυθίας, -όπως γνωρίζεις, ποτέ δεν με εντυπωσίαζαν και δεν με συγκινούσαν οι ασημένιες εικόνες, μάλλον δε με απωθούσαν- ευλογία από τον Γέροντα. Όταν άνοιξε το κουτί της ο πατέρας σου μπροστά μου, έμεινα έκθαμβη, σαν να την είδα πρώτη φορά. Είπα ααα…, και συγχρόνως αισθάνθηκα μια βαθιά και γλυκιά παρηγοριά σαν να είχα εσωτερική πληγή και απλώθηκε με τη θέα της εικόνας της βάλσαμο στη ψυχή μου. Απ’ εκείνη την ημέρα, έφυγε ο μεγάλος και αβάστακτος πόνος τον οποίο διαδέχθηκε μια γλυκιά θλίψη.

Από τότε, σε κάθε δυσκολία της ζωής, βιοτική ή εσωτερική-προσωπική, προτού συνειδητοποιήσω ότι έχω την ανάγκη της και την επικαλεστώ, μου στέλνει την παραμυθία της. Με γλυκαίνει και έτσι μπορώ να σηκώσω τη θλίψη μου, τον σταυρό μου, σχεδόν με χαρά.

Σε ασπάζομαι,

η μητέρα σου Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η προσωπογραφία στον Κόντογλου

Του Δημήτρη Παπαστάμου

«Ο λόγος του ανθρώπου, εικών εστί». Σιμωνίδης ο Κείος

    Δεν νομίζω  ότι υπήρξαν Έλληνες καλλιτέχνες ανάμεσα σ’ εκείνους που απέρριψαν το μανιφέστο του 1948, βασικά αίτημα του οποίου ήταν η χωρίς συμβιβασμό διαγραφή κάθε μορφής έκφρασης, που διατηρούσε δεσμούς με τον κόσμο των εξωτερικών φαινομένων και με περιεχόμενο ασύμβατο με τους νόμους της πλαστικής τέχνης. Ελάχιστοι έδωσαν κάποια ρητή ερμηνεία για την απόρριψη αυτή, ενώ οι περισσότεροι περιορίσθηκαν στην απλή διαπίστωση ότι το μανιφέστο απορρίφθηκε.

Λίγα χρόνια αργότερα ο Γάλλος κριτικός Pierre Restany, όταν σε διακοίνωσή του το 1960, με την οποία απέρριπτε την κυρίαρχη, εκείνη την εποχή «Ελεύθερη Αφαίρεση», χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «Νέος Ρεαλισμός», επανέφερε στη σκέψη των καλλιτεχνών εικόνες ρεαλισμού -τις οποίες το 1965, θα ανακαλύψει και ατό έργο του Νίκου Κεσσανλή- αλλά και της συγγενικής του αντίληψης, που αποτελεί τη σημαντικότερη εκδοχή και αναβίωσή του στον αιώνα μας, του «Κοινωνικού Ρεαλισμού». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Επεφάνη ο Σωτήρ

Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που ακούσαμε πλήθος στρατιάς ουρανίου ν’ ανυμνεί το Θεό και να ψάλλει: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία», και να, καινούργια κοσμοχαρμόσυνη αγγελία ακούγεται πάλι, στον Ιορδάνη αυτή τη φορά: «Επεφάνη ο Σωτήρ, η χάρις, η αλήθεια».

Χθες, υποδεχθήκαμε τον Λόγο του Θεού Πατρός σαν νήπιο και διδαχθήκαμε μυστήρια απόρρητα και απόκρυφα. Εκείνον που ασιγήτως, ακατάπαυστα, ανυμνούν στους ουρανούς τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, είδαμε να συνανυμνούν, κάτω, πλήθη στρατιάς ουρανίου. Τον «προ των αιώνων γεννηθέντα» αμήτορα (χωρίς μητέρα) εκ Πατρός, είδαμε κάτω να γίνεται άνθρωπος απάτορας (χωρίς πατέρα), μόνο από μητέρα. Τον δημιουργό των αιώνων είδαμε άναρχο και συγχρόνως «υπό χρόνον», αχώρητο και συγχρόνως χωρούμενο, Θεό και συγχρόνως άνθρωπο, επάνω «περιβεβλημένον το φως ως ιμάτιον», και κάτω «περιβεβλημένον τα σπάργανα», μέσα σε παρθενικές μητρικές αγκάλες!… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η ηθική στο Χριστιανισμό, όπως προκύπτει από τη σάρκωση του Θεού Λόγου

Όπως γνωρίζουμε, η επέμβαση του Θεού στην ιστορία της ανθρωπότητας αποτελούσε συνεχιζόμενη επί αιώνες θεία αποκάλυψη, η οποία ολοκληρώθηκε με τη σάρκωση του θείου Λόγου. Σκοπός της προ Χριστού θείας αποκαλύψεως ήταν να μάθει ο άνθρωπος της πτώσεως από που έρχεται και που πηγαίνει· να μάθει την καταγωγή του και από πού έχουν την αρχή τους και για τι προορίζονται όλα όσα τον περιστοιχίζουν και, συνάμα, την ύπαρξη και τη δύναμη του Θεού που τα εδημιούργησε· τέλος, το και  σπουδαιότερο, να προετοιμαστεί ο άνθρωπος να δεχθεί τον Λυτρωτή που επρόκειτο να έλθει.

Για πολλούς αιώνες πάλευε ο άνθρωπος μ’ αυτές τις γνώσεις, που τις διαστρέβλωνε ο διάβολος και τα όργανά του·  για τούτο η δοκιμασία της έρευνας και της αμφιβολίας βασάνιζε πάντοτε την ανθρωπότητα. Όσοι είχαν υγιή πίστη δέχονταν τις μερικές αποκαλύψεις που έκανε ο Θεός κατά καιρούς· εν τούτοις δεν μπορούσαν να δουν το κύριο αποτέλεσμα: τη θεραπεία της αρρωστημένης ανθρωπότητας που θα κατέληγε στον εξαγιασμό και τη θέωση. Η έννοια της θείας αποκαλύψεως έθελγε, σαν ένα νοσταλγικό συμπέρασμα, την ανθρωπότητα, χωρίς όμως να πραγματοποιείται ο επαγγελλόμενος σκοπός. Και αυτός ακόμα ο Μωσαϊκός Νόμος, που εθεωρείτο ο κώδικας της θείας αποκαλύψεως, δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα μέσο για αναχαίτιση του ανθρώπου από την πολυθεΐα και την ειδωλολατρεία, και ένας κανόνας για την μεταξύ των ανθρώπων χρηστότερη συμπεριφορά. «Ο Μωσαϊκός νόμος τίποτε δεν τελειοποίησε —λέγει ο Απ. Παύλος— κι έτσι εισάγεται μια καλύτερη ελπίδα (ο Χριστός) διά της οποίας προσεγγίζουμε το Θεό» (Εβρ. ζ’ 19)· και πάλι· «Ο Μωσαϊκός Νόμος ήταν μόνο σκιά των μελλόντων αγαθών, και όχι αυτή η εικόνα της πραγματικότητας» (Εβρ. ι’ 1). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η σωτηριολογική σημασία της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού

Λεπτομέρεια Επιτραχηλίου, Δώρον του Γρηγορίου Βελλά στην Ι. Μ. Βατοπαιδίου, Μάρτιος 1813

«Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. α΄, 14).

Η σάρκωση του Λόγου αποτελεί το επίκεντρο της πίστεως μας. Έγινε, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου (Γαλ. δ΄, 4), δηλαδή ο «καιρός», που όρισε ο Πατήρ στο απειρόσοφο σχέδιο της «θείας περί τον ανθρωπον οικονομίας» του. Τότε έστειλε ο Πατήρ τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο, να γίνει άνθρωπος από γυναίκα, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την πτώση του στην αμαρτία. Ότι η θεία σάρκωση απέβλεπε στη σωτηρία του ανθρώπου αναφέρεται ρητά και στο ιερό Σύμβολο της πίστεως μας: «Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα». Μερικοί πιστεύουν ότι η σάρκωση του Λόγου θα γινόταν ούτως ή άλλως, και σε περίπτωση ακόμα, που δεν αμάρτανε ο άνθρωπος.  Η θεωρία αυτή, που είναι «θεολογούμενο», κάτι δηλαδή, που συζητιέται ελεύθερα στη θεολογία, δεν νομίζω ότι είναι σωστή. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Θεός εφανερώθη εν σαρκί

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, πράγματι είναι μεγάλο και φρικτό το μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού· μυστήριο απερίγραπτο στη μεγαλειότητά του και ανερμήνευτο ως προς το μυστικό βάθος του. «Θεός εφανερώθη εν σαρκί…» (Α΄ Τιμ. γ΄ 16)!

Σήμερα εκπληρώνονται όλων των δικαίων και προφητών οι προσευχές και δεήσεις για τη δική μας σωτηρία και ανάπλαση. Σήμερα «η οικονομία του πληρώματος των καιρών» (Εφεσ. α΄ 10) ολοκληρώνεται και το λύτρο με το οποίο λύθηκε η δική μας αιχμαλωσία αποκαλύπτεται. «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν», και «εωράκαμεν αυτόν τοις οφθαλμοίς ημών και αι χείρες ημών εψηλάφησαν» (Ιω. α΄ 14, Α΄ Ιω. α΄ 1-2). Το «μυστήριον που κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες…, δεν είναι άλλο παρά ο Χριστός, που βρίσκεται ανάμεσά σας και αποτελεί την ελπίδα της συμμετοχής σας στη μελλοντική δόξα» (Κολ. α’ 26-27), αποκαλύπτεται με τη θεία ενανθρώπηση, και φως άπλετο διαχέεται στις προαιώνιες βουλές του Θεού μας. Το «απ’ αιώνος απόκρυφον και αγγέλοις άγνωστον μυστήριον» φανερώνεται και οι δύο κόσμοι που προηγουμένως ήταν χωρισμένοι συνενώνονται και συνδοξολογούν. «Τα αρχαία παρήλθεν, φωνάζει ο Παύλος, ιδού γέγονε καινά τα πάντα» (Β’ Κορ. ε΄ 17). Γι’ αυτό, με ευφροσύνη η Εκκλησία μας υμνολογεί: «καινούς αντί παλαιών, αντί φθαρτών δε αφθάρτους» μας μεταποίησε η κατάβαση και συγκατάβαση του Σωτήρα μας Θεού. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Νικ Μάρβελ (3) και το Νησί της Αφροδίτης

Αγαπάτε τα παιδιά σας; Προστατέψτε τα!

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε το 3ο τεύχος της μυθιστορηματικής σειράς «ο ΝικΜάρβελ». Όπως κάναμε σε προηγούμενη βιβλιοπαρουσίαση και για τα δύο πρώτα τεύχη (http://www.impantokratoros.gr/515859E9.el.aspx) συστήνουμε ενθέρμως την ανάγνωση αυτών των βιβλίων από κάθε Χριστιανό και ιδιαιτέρως από τα παιδιά μας, τους νεοσσούς της Εκκλησίας μας. Αν είμαστε λίγο ειλικρινείς και ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την πνευματική υγεία των παιδιών μας (κατά σάρκα και μη) πρέπει επειγόντως να αντιτάξουμε δυνατά πνευματικά αντισώματα στις φρικώδεις λοιμώδεις νόσους τις Νέας Εποχής που με την πονηρία και τα διάφορα θέλγητρα αιχμαλωτίζουν τα παιδιά και τους νέους και τα καταστρέφουν.
 

Τα βιβλία του «ΝικΜάρβελ» μέσα από συναρπαστική και ευχάριστη πλοκή δίδουν τα απαραίτητα στοιχεία της γνώσης, προς αναγνώριση όλων αυτών των  σκοτεινών και σκοταδιστικών οργανώσεων της εποχής μας, αλλά συγχρόνως εισάγουν τον αναγνώστη στην αγάπη για την Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία. Το σημαντικότερο δίδαγμα είναι πως ό,τι και αν καταφέρει ο διάβολος με τα όργανά του θα νικηθεί πολύ εύκολα εφόσον εμείς είμαστε πνευματικώς γυμνασμένοι και συντεταγμένοι με όλη τη δύναμη της ψυχής μας με τον μοναδικό Νικητή! Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Επιστολή Εδέσσης Ιωήλ στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Λαμβάνω το θάρρος ως Επίσκοπος και Έλλην πολίτης εξ αφορμής της προφυλακίσεως του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου π. Εφραίμ να απευθυνθώ εις Υμάς και να κοινοποιήσω ωρισμένας σκέψεις μου.

Χωρίς να εισέρχωμαι εις την εξουσίαν και το λειτούργημα, το οποίον εκπροσωπείτε, και έχων διάθεσιν ουχί ελεγκτικήν, αλλά παρακλητικήν, επιθυμώ να Σας παρακαλέσω να επιληφθήτε του δημιουργηθέντος θέματος και να δώσητε λύσιν, η οποία θα ικανοποιή το δημόσιον αίσθημα, εκκλησιαστικών η μη ανθρώπων, περί Δικαίου.

Πως είναι δυνατόν να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου όλοι (κληρικοί και λαϊκοί), όταν οι εμπλεκόμενοι εις την υπόθεσιν της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου δεν είναι μόνον ο π. Εφραίμ, αλλά και υπάλληλοι του κράτους και πολλοί πολιτικοί; Αυτοί όλοι απηλλάγησαν, ενώ ο π. Εφραίμ προεφυλακίσθη. Δεν είναι αυτό κατάστασις που δημιουργεί ευλόγους απορίας;

Ίσως μοι αντείπητε ότι οι πολλοί απηλλάγησαν δια νόμου.

Αλλά τι νόμος είναι αυτός, ο οποίος δια το ίδιον παράπτωμα άλλους τους απαλλάσσει και άλλους τους κατακρίνει. Μήπως επικρατεί εις την πατρίδα μας το jus majoris (το δίκαιον του ισχυροτέρου) εκ μέρους των πολιτικών μας; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Νέος χρόνος – νέα ζωή «ΓΡΑΜΜΑ 28»

Νέος χρόνος – νέα ζωή

 

Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε το νέο χρόνο, τραγουδώντας το «πάει ο παλιός ο χρόνος…», ανυποψίαστοι βέβαια ότι εμείς φεύγουμε!

Σκέφτομαι ότι όλος αυτός ο εορτασμός για το νέο χρόνο κρύβει την επιθυμία για κάτι νέο στη ζωή μας. Κρύβεται η ανάγκη για κάτι διαφορετικό από το χθες. Ένα «χθες» που μας ταλαιπώρησε, μας στεναχώρησε, μας κούρασε. Δεν είναι ωραίο αυτό; Να θέλουμε ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας! Γιατί όχι; Γιατί να μένουμε στα όποια λάθη και παραπατήματα που μας θλίβουν και να μην τα προσπερνούμε, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αρνητική εμπειρία ως υπόμνηση για τη μη επανάληψη;

Ουσιαστικά, η επιθυμία για ν’ αφήσουμε το πριν της ζωής μας και να ζήσουμε διαφορετικά το σήμερα είναι αυτό που η εκκλησία ορίζει ως μετάνοια. Αυτή η εσωτερική επιθυμία για αλλαγή, ώστε ο Θεός να είναι πιο δυναμικά στη ζωή μας, δίνει ήδη από την αρχή μια δύναμη και μια ελπίδα που προέρχεται «άνωθεν». Μόλις ο άνθρωπος αρχίσει να θέλει την αλλαγή, αμέσως η Χάρις του Θεού έρχεται. Κι όσο η επιθυμία αυξάνει τόσο η Χάρις συμπορεύεται. Γι’ αυτό κι έχει χαρά, μια χαρμολύπη, κάτι απροσδιόριστο αλλά ωραίο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σπάρτης προς Τέντε: «Αποδώστε δικαιοσύνη γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται»

Eπιστολή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε έστειλε ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος στην οποία εκφράζει τον πόνο του για τη φυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ και ρωτά πως γίνεται να φυλακίζεται ένας έντιμος κληρικός με αξιοθαύμαστη δραστηριότητα.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ του Αρείου Πάγου,

Επιτρέψατέ μου, με τον πρέποντα σεβασμό στη δικαιοσύνη της Χώρας μας και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας,  να εκφράσω τον προσωπικό μου πόνο και να σας μεταφέρω του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού της Μητροπόλεώς μου την αγανάκτηση για την περιπέτεια την οποία βιώνει στην τραγικότητά της ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης και Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου π. Εφραίμ.

Πως είναι δυνατό να φυλακίζεται ένας έντιμος κληρικός με μια δραστηριότητα αξιοθαύμαστη, εντός και εκτός του Αγίου Όρους, για εγκληματικές ενέργειες όχι που διέπραξε, αλλά που πρόκειται να διαπράξει; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του (Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης)

Γερ. Παϊσίου
Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σ’ αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο.

– Γέροντα, γιατί δεν χωράει;
– Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν την ζωήμαύρη, πώς να αντέξει; Ή πρέπει να βρίζει κ.λπ. ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν κλέβεις, πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες»! Τον βάζει και διευθυντή, για να τον κρατήσει· πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από την δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τί τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι; Τί δυσκολίες, τί εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τούς προϊσταμένους; Τους κάνουν την ζωή μαύρη. Να παρατήσουν την δουλειά; Έχουν οικογένεια. Να καθίσουν; Βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα· και τα δυό στενά. Πάει να σκάση κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει.
Σε άλλον του αφήνουν όλη την δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το Λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε την δουλειά, και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Διά να απολαύσεις τοιαύτην χαρά πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχων εφ’ όρου ζωής (Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής)

 ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΧΑΡΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΙ ΠΑΣΧΩΝ ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΓ’)

 του μακαριστού γέροντα

Ιωσήφ του Ησυχαστή 

 

Θεού ευδοκία. Ιδού και πάλιν, χρυσή αδελφή μου, ομιλώ μετά σου δια μέλανος και χαρτίου. Εγώ εις το Άγιον Όρος ευρίσκομαι ημέρας πλέον των δεκαπέντε. Λοιπόν προτού να φύγω εκ της Θεσσαλονίκης σου έγραψα γράμ­μα. Επίσης σου έστειλα τας άγιας εικόνας. Και ένα καλαθάκι γεμάτο. Πλην αλησμόνησα τι είχα βάλλει μέσα. Νομίζω τσάι και φουντούκια -ευλογία δια τα παιδία, θα τα πάρης από την Βερονίκην εις της Μελετίας το Μοναστήρι. Τέλος τώρα θα σου τα έφεραν.

Λοιπόν, επειδή άργησες να γράψης. Δι’ αυτό όταν εβγήκα δεν έγραψα να έλθετε εις Θεσσαλονίκην, μήπως βραδύνετε και εγώ βιαζόμουν να επιστρέψω. Δι’ αυτό παρέδραμον την υπόσχεσιν. Και άλλοτε, αν θέλη ο Θεός, με βλέπετε και σάς βλέπω. Όπως οικονομήση ο Κύριος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οι πειρασμοί στις γιορτές (Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης)

Γέροντας Παΐσιος
– Γέροντα, γιατί στις γιορτές συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός;
– Δεν ξέρεις; Στις γιορτές ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι έχουν χαρά και κερνούν, δίνουν ευλογίες, δώρα πνευματικά στους ανθρώπους. Εδώ οι γονείς κερνούν, όταν γιορτάζουν
τα παιδιά, η οι βασιλείς χαρίζουν ποινές, όταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο, οι Άγιοι γιατί να μην κεράσουν;
Μάλιστα η χαρά που δίνουν κρατάει πολύ και βοηθιούνται πολύ οι ψυχές. Γι’ αυτό ο διάβολος, επειδή το ξέρει αυτό, δημιουργεί πειρασμούς, για να στερηθούν οι άνθρωποι τα θεία δώρα και να μη
χαρούν ούτε να ωφεληθούν από την γιορτή. Και βλέπεις, μερικές φορές στην οικογένεια, όταν σε μια γιορτή ετοιμάζονται όλοι να κοινωνήσουν, τους βάζη ο πειρασμός να μαλώσουν, και όχι μόνο δεν
κοινωνούν, αλλά ούτε στην εκκλησία πηγαίνουν. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αγαπητέ μου Άι Βασίλη

Αγαπητέ μου Άι Βασίλη

Καστορίας Σεραφείμ: «Αυτή η απόφαση στρέφεται κατά της Εκκλησίας»

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε την προφυλάκιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ, σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, του έστειλε γράμμα συμπαραστάσεως, αλλά είχε και τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, εκφράζοντας και προφορικά τις ολοκάρδιες ευχές του για γρήγορη κατάληξη της δοκιμασίας, τονίζοντας πως μετά το Σταυρό έρχεται η Ανάσταση.

Και δημοσίως όμως στο κήρυγμά του στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δρυόβουνου στις 27 Δεκεμβρίου 2011, συλλειτουργώντας με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, κατέθεσε τη δική του αγωνία και τον δικό του προβληματισμό και απορία «πώς τις παραμονές των μεγάλων δεσποτικών εορτών, παίρνεται μια απόφαση για την προφυλάκιση ενός Καθηγουμένου της Αγιορειτικής Πολιτείας και ηγείται μιας αδελφότητας που αριθμεί πάνω από 120 μοναχούς και που μέχρι σήμερα στάθηκε με πολύ αγάπη στον παράγοντα άνθρωπο τόσο στο Μοναστήρι του όσο και εκτός της Μονής».

Βέβαια, είπε ο Μητροπολίτης Καστορίας, όπως έγραψαν και εκφράστηκαν και άλλα σεβαστά μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, η απόφαση αυτή, αποτελεί πράξη που στρέφεται κυρίως εναντίον της Εκκλησίας και, φυσικά, και εναντίον του Αγίου Όρους και του μοναχισμού, προς μεγάλη χαρά των Εκκλησιομάχων.

Και κατέληξε ο σεβαστός Επίσκοπος της Καστοριάς εκφράζοντας την εύλογη σε όλους μας απορία, γιατί κάθε φορά τόσο μίσος απέναντι στους ιερούς θεσμούς της Εκκλησίας μας, κυρίως τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα;

Τέλος, ευχήθηκε ο Θεός να φωτίσει του κρατούντας ώστε να υπάρχει ειρήνη και γαλήνη στους Χριστιανούς μας που χειμάζονται σήμερα.

πηγή: romfea.gr

Ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαϊας για την απόφαση Εφραίμ

Με θλίψη παρακολουθούμε τις εξελίξεις, σχετικά με την προφυλάκιση του Ηγουμένου της Ιεράς  Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμανδρίτη Εφραίμ. Χιλιάδες χριστιανοί και δεκάδες μοναχοί και μοναχές  της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας ζητούν εναγωνίως τη γνώμη μας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Πρόθεσή μας δεν είναι να παρέμβουμε στο έργο της δικαιοσύνης, αλλά, αναντίλεκτα, μας προβληματίζει ο χρόνος και η υποτιθέμενη (αχρείαστη) αναγκαιότητα προφυλάκισης του Γέροντα Εφραίμ, παραμονές των Μεγάλων Εορτών των Χριστουγέννων, κατά τις οποίες πρέπει να επικρατεί η αγάπη και η συγκατάβαση μεταξύ των ανθρώπων.

Η υπόθεση Βατοπαιδίου χρονίζει, γι’ αυτό και προκαλεί υποψίες και πολλά ερωτηματικά για τα πραγματικά αίτια, που την προκάλεσαν.

Εμείς προσευχόμαστε για το αίσιο πέρας της όλης υπόθεσης και συμπαραστεκόμαστε στη δεινά δοκιμαζόμενη Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.

Η παλαίφατος αυτή Μονή  στη συντριπτική της πλειοψηφία αποτελείται από  συμπατριώτες μας, που είναι πραγματικά αγνοί ορθόδοξοι αγωνιστές μοναχοί.

Καλούμε τους πιστούς μας να μην σκανδαλίζονται, να παραμείνουν στερεωμένοι στην πίστη μας και να προσεύχονται, ώστε σύντομα να διαλάμψει η αλήθεια και να επικρατήσει η δικαιοσύνη.

πηγή: romfea.gr

Ρομφαία κατά πάντων από τον Σιατίστης Παύλο

Μια και κάποιοι  μας σπρώχνουν να μπούμε στο χορό, ας μπούμε.

Η πατρίδα μας ζει πρωτοφανείς συνθήκες κατάρρευσης, εξαθλίωσης, καταστροφής.

Ο λαός μας οδηγείται σε μια εξουθενωτική φτώχεια, αλλά και σε ένα απίστευτο εξευτελισμό.

Φτώχεια ο λαός μας έζησε και στο παρελθόν, αλλά τότε αυτή η φτώχεια μας έκανε περήφανους γιατί ήταν καρπός αντίστασης.

Σήμερα ο λαός μας ζει μια κατάσταση ντροπής και ευτελισμού.

Η Πατρίδα μας έγινε περίγελως του κόσμου. Ποιός φταίει; Πρώτος και χειρότερος η πολιτική εξουσία αυτού του τόπου.

Μια εξουσία που κατέστρεψε το τόπο μόνο και μόνο για να συνεχίσει αδιατάρακτα τη νομή της.

Μήπως οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν ήξεραν καλά μαθηματικά, καλή οικονομία, καλή λογιστική; Τα ήξεραν όλα.

Τα έβλεπαν όλα και όμως συνέχισαν την πορεία προς την καταστροφή προκειμένου να νέμονται την εξουσία.

Υπήρξαν η ανίκανοι η διεφθαρμένοι η και τα δύο μαζί. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ανακοίνωση της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου

Η άδικη προφυλάκιση του Γέροντά μας Εφραίμ συγκλόνισε τις καρδιές των αδελφών της Ιεράς μας Μονής, το Άγιον Όρος, την Εκκλησία και κάθε πνευματικό και σκεπτόμενο άνθρωπο.

Ποιός θα μπορούσε να σκεφτεί ότι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάζονται στην διακονία του πλησίον, που ζούν ανιδιοτελώς με εφ΄ όρου ζωής υπακοή, νηστεία και προσευχή, να μεταχειρίζονται ως κοινοί εγκληματίες και γι’ αυτό να φυλακίζονται;

Ποιος θα φανταζόταν έναν φορέα της θείας Χάριτος, εργάτη και δάσκαλο της αρετής, να τον προπηλακίζουν, να τον φυλακίζουν, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό υπηρετούν τους νόμους της Δικαιοσύνης; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αιτωλίας: «Χρησιμοποίησαν το «τέχνασμα» Βατοπαιδίου για να κτυπήσουν την Εκκλησία»

Δηλώσεις έκανε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, με αφορμή την απόφαση για την προφυλάκιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Ο κ. Κοσμάς χαρακτήρισε «απίστευτη και ανέλπιστη την απόφαση να προφυλακισθεί ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και μάλιστα μέσα στις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων».

Αναλυτικά ο κ. Κοσμάς τόνισε:

«Η απόφαση αυτή, η οποία κατελύπησε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, είναι μια ακόμη απόδειξη του μένους και της πολεμικής κάποιων αξιωματούχων εναντίον της μητρός Ορθοδόξου Εκκλησίας και μάλιστα του ορθοδόξου μοναχισμού.

Διερωτάται όμως κανείς. Δεν βλέπουν! Τόσο σκοτισμένοι είναι; Τόσο εθελοτυφλούν όλοι αυτοί που πολεμούν την Εκκλησία του Χριστού μας;

Δεν βλέπουν που οδηγείται η Χώρα μας χωρίς Χριστό, τον οποίον αγωνίζονται να ξεριζώσουν από τις καρδιές των Ελλήνων;

Δεν βλέπουν πόσο καταρρέει η Ελλάδα, χωρίς ζωντανή σχέση με την Εκκλησία; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Открылся сайт в поддержку старца Ефрема (тема обновляется)

Несмотря на успокаивающие заверения прессы, ситуация вокруг события о подписании приказа об аресте духовного отца ватопедской братии совсем не выглядит обнадеживающе. По прежнему остаются в силе необоснованно выдвинутые обвинения и неадекватно принятое решение Афинского аппеляционного суда. В связи с этим Обществом друзей Обители Ватопед открыт сайт в поддержку Игумена монастыря архимандрита Ефрема. В данный момент содержимое сайта доступно на четырех языках: греческом, русском, английском и румынском. На страницах сайта опубликовано обращение к ответственным лицам Греческой республики, предусмотрена электронная форма для сбора подписей под обращением. Также доступна для скачивания копия обращения, которую, предварительно заполнив поля для подписей, можно выслать по указанному номеру факса или электронному адресу.

«Освободите Геронду Ефрема». Так выглядит главная страница сайта в поддержку старца Ефрема.

Русская версия сайта находится по адресу www.freegerontaefraim.com/ru/. Поскольку сайт находится в постоянной доработке, возможны некоторые неполадки в его работе или непереведенные фрагменты текста, за что создатели приносят свои извинения.

Ниже мы публикуем текст обращения и ссылки на скачивание его электронных копий. Копии выложены в разных форматах для лучшей совместимости с программным обспечением каждого компьютера. Также можно скачать краткое руководство с пошаговыми инструкциями что нужно делать (куда пойти, где писать, куда нажимать) чтобы поставить свою подпись под «Нотой протеста заключению старца Ефрема».

Нота протеста решению

Президенту Греческой Республики
Премьер-министру Греческого Правительства
Прокурору Ареопага

24 декабря 2011

Уважаемые господа!

Мы осуждаем «преступное» судебное решение, состоявшееся в Афинах 23 декабря 2011 года и направленное против Церкви в лице Старца Ефрема, Игумена Обители Ватопед на Святой Горе Афон.

Ненависть и несправедливость, характеризующие решение о предварительном заключении Старца Ефрема, демонстрируются следующими чертами: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Άρθρα. Leave a Comment »

Διαμαρτυρία Αγιορειτών για παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη από όργανα της Ελληνικής Πολιτείας

 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Αγγγελιοφόρος» της Θεσσαλονίκης, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους προτίθεται να στείλει επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία θα εκφράσει τη δυσφορία της για την μη τήρηση, όπως υποστηρίζει, των διαδικασιών που προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης στη διαδικασία εξέτασης του ηγουμένου από τον εισαγγελέα και τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν καθώς απαιτείτο η παρουσία εκπροσώπου της Ιεράς Επιστασίας.

πηγή: Αγιορείτικες Μνήμες

Αναρτήθηκε στις Ανακοινώσεις. Leave a Comment »

Νικημένος νικητής ο Βατοπεδινός Ηγούμενος Εφραίμ

Ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ εκρίθη ύποπτος φυγής στο εξωτερικό ή συνεχιστής άλλων «εγκλημάτων» και γι’ αυτό αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Το πλήθος του κόσμου θεωρεί άδικη αυτή την απόφαση, πολιτικό παιχνίδι, στάχτη στα μάτια, μετατόπιση της προσοχής, δήθεν εξυγίανση, κάθαρση και άξια τιμωρία.

Έμπειροι δικαστικοί κύκλοι κρίνουν την απόφαση ανίσχυρη, ατεκμηρίωτη, πραξικοπηματική, επιβεβλημένη άνωθεν.

Η αδικία δεν στρέφεται μόνο κατά του ηγουμένου, αλλά κατά της Εκκλησίας και του τίμιου ράσου. Θεωρείται αρχή διωγμών και ωδινών.

Πάντοτε κρίνονται και οι κρίνοντες. Δεν πρόκειται για ωμή παρέμβαση στη δικαιοσύνη.

Διαβάστε περισσότερα : http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10373:2011-12-27-00-10-11&catid=13