Επεφάνη ο Σωτήρ » bogojavlenie_610

Θεοφάνεια, ρωσική εικόνα από το 13 αιώνα

theofaneia