Άγιος Νεομάρτυς Ζαφείριος (εορτάζεται στις 11 Ιουνίου)

Απολυτίκιον.

Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης.

 Εν τη πίστεως πέτρα εδρασθείς γενναιότατα,

πλάνην εμυκτήρισας Αγαρ,

νεομάρτυς Ζαφείριε·

νεότητος το άνθος παριδών,

τό αίμά σου προσήνεγκας Θεώ·

όθεν στέφει εκοσμήθης εν ουρανοίς,

ως αθλητής χριστόψυχος.

Δόξα τώ σε καλέσαντι Θεώ,

δόξα τώ σε δυναμώσαντι,

δόξα τώ δεδωκότι σε ημίν,

μεσίτην ακαταίσχυντον

 

 Κοντάκιον.

Ήχος δ΄. Ο υψωθείς.

 Στερωθείς επί της πίστεως πέτραν,

παραμονή σου εν τώ Όρει του Αθω,

γενναίως εκαρτέρησας τυράννων απειλάς,

καί Μωάμεθ ήλεγξας την σκοτώδη θρησκείαν,

όθεν ώσπερ πρόβατον, καθαρόν του Δεσπότου,

εθυσιάσθης και στεφανωθείς,

εν Παραδείσω, ευφραίνη Ζαφείριε.

 

***

 Μεγαλυνάρια

 Ιησούν κηρύξας Λόγον Θεού,

καί ελέγξας Αγαρ,

τόν ψυχώλεθρον σκοτασμόν,

μάρτυς ανεδείχθης,

Ζαφείριε τρισμάκαρ,

πρεσβεύων υπέρ πάντων,

τών γεραιρόντων σε.

 Σάπφειρος υπάρχων θεολαμπής,

Ζαφείριε ώφθης,

νεομάρτυς του Ιησού,

τό της Εκκλησίας,

διάδημα κοσμήσας ,

καί φωτισμόν παρέχων,

τοίς ανυμνούσί σε.

 

 Στίχοι

 Χριστού κηρύξας θεότητα γενναίως,

Μαρτύρων εύρες, Ζαφείριε, την δόξαν.

 

***

 Δός την αγάπην Χριστού τοίς σε τιμώσιν,

Ω Ζαφείριε, Νεομαρτύρων κλέος.

 

 

Συνετέθησαν εν Αγίω Όρει του Αθωνος υπό Αθανασίου ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου, Υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τη 11.5.2011

Αρέσει σε %d bloggers: