Ένας «Άγιος» για Νόμπελ Ειρήνης » gerbasios

œ ¡Ò˜ÈϷ̉ÒflÙÁÚ √ÂÒ‚‹ÛÈÔÚ Ï ·È‰È‹ ÛÙÁÌ Í·Ù·ÛÍfiÌ˘ÛÁ ≈΋ÌÁ ◊·ÎÍȉÈÍfiÚ Ôı fl‰ÒıÛ ÒÈÌ ·¸ ›Ì· ˜Ò¸ÌÔ. œ ¡Ò˜ÈϷ̉ÒflÙÁÚ √ÂÒ‚‹ÛÈÔÚ (Í·Ù‹ ͸ÛÏÔÌ √Â˛Ò„ÈÔÚ —·Ù¸ÔıÎÔÚ), ȉÒıÙfiÚ ÙÁÚ ¡‰ÂΈ¸ÙÁÙ·Ú «œÛfl· Œ›ÌÁ», ƒÈ·ÍÔÌfl· ¡ÔˆıηÍflÛÂ˘Ú ¡¸Ò˘Ì  Ò·ÙÔıÏ›Ì˘Ì Í·È ÷ı„ÔÔflÌ˘Ì ÛÙ· 79 ÙÔı ˜Ò¸ÌÈ· ÌÈ˛ËÂÈ ÎÁÒ¸ÙÁÙ· Í·È ÂıÙı˜fl·, ÙÁÌ ÔÔfl· ‰ÂÌ „Ì˘ÒflÊÔıÌ, Ẩ˜ÔÏ›Ì˘Ú, ‹ÎÎÔÈ Ï›Û· ÛÙÁ ‰¸Ó·, Ù· ÎÔ˝ÙÁ, ÙÈÚ ÍÔÛÏÈÍ›Ú ·Ì›ÛÂÈÚ. àԉÁ„¸ ÙÔÌ Î¸„Ô ÙÔı »ÂÔ˝ Í·È ÙÁÌ ÒÔÛÙ·„fi ÙÁÚ Í·Ò‰È‹Ú ÙÔı, Ôı Ë›ÎÂÈ ‹ÌÙ· Ì· Í‹ÌÂÈ ÙÔ Í·Î¸, ›˜ÂÈ ÛıÏ‚‹ÎÂÈ Ù·ÂÈÌ‹, Ù· ÙÂÎÂıÙ·fl· 33 ˜Ò¸ÌÈ·, ÛÙÁÌ ·Ôˆı΋ÍÈÛÁ 13.000 Í·È ΛÔÌ ·¸Ò˘Ì ˆıηÍÈÛÏ›Ì˘Ì Û ≈Î΋‰· Í·È 80 ˜˛ÒÂÚ Ù˘Ì ›ÌÙ ÁÂflÒ˘Ì, Ûı„ÍÂÌÙÒ˛ÌÔÌÙ·Ú ÂÒflÔı 4 ÂÍ·ÙÔÏÏ˝ÒÈ· ÂıÒ˛ „È· ÙÁÌ ÂÓ·„ÔÒ‹ Ù˘Ì ÔÈÌ˛Ì ÙÔıÚ. ‘ÒflÙÁ 6 …ÔıÎflÔı 2010 ¡–≈ Ö≈/¡–≈ Ö≈/STR