Ο Απόστολος της Κυριακής 11 Νοεμβρίου 2012 – ΙΕ´ Επιστολή

(Β´ Κορ. δ΄ 6–15)

Αδελφοί, ο Θεός ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, ος έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως
της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομεν δε τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνοις σκεύεσιν, ίνα η υπερβολή της δυνάμεως η του Θεού και μη εξ ημών, εν
παντί θλιβόμενοι αλλ  οὐ στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλ  οὐκ εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλ  ουκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι αλλ  ουκ απολλύμενοι,
πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν τω σώματι περιφέροντες, ίνα και η ζωή του Ιησού εν τω σώματι ημών φανερωθή.
Αεί γαρ ημείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, ίνα και η ζωή του
Ιησού φανερωθή εν τη θνητή σαρκί ημών. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η
δε ζωή εν υμίν.
Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον,
επίστευσα, διο ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διο και λαλούμεν, ειδότες ότι ο
εγείρας τον Κύριον Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσει συν
υμίν.
Τα γαρ πάντα δι  ὑμᾶς, ίνα η χάρις πλεονάσασα δια των πλειόνων την
ευχαριστίαν περισσεύση εις την δόξαν του Θεού.

Απόδοση σε απλή
γλώσσα:
Αδελφοί, ο Θεός που είπε να λάμψη φως από το σκοτάδι, αυτός
έλαμψε μέσα μας, δια να φέρη εις φως την γνώσιν της δόξης του Θεού εν τω προσώπω
του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε τον θησαυρόν αυτόν μέσα σε πήλινα σκεύη, δια να
φανή ότι τέτοια υπερβολική δύναμις είναι του Θεού και δεν προέρχεται από
μας.
Πιεζόμεθα με κάθε τρόπον, αλλά δεν φθάνομεν σε αδιέξοδον, ευρισκόμεθα σε
αδυναμίαν αλλ’ όχι σε απελπισίαν, διωκόμεθα αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα,
καταβαλλόμεθα αλλά δεν χανόμεθα. Πάντοτε φέρομεν εις το σώμά μας τον θάνατον του
Κυρίου Ιησού, δια να φανερωθή και η ζωή του Ιησού εις το σώμά μας. Διότι ενώ
ζώμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εις θάνατον χάριν του Ιησού, δια να φανερωθή και η
ζωή του Ιησού εις το θνητόν μας σώμα. Ώστε ο μεν θάνατος συντελείται σ’ εμάς,
αλλ’ η ζωή σ’ εσάς.
Αλλ’ επειδή έχομεν το ίδιο πνεύμα της πίστεως σύμφωνα
προς ο,τι είναι γραμμένον, Επίστεψα και δια τούτο εμίλησα, και εμείς πιστεύομεν,
δια τούτο και μιλάμε, διότι γνωρίζομεν ότι εκείνος που ανέστησε τον Κύριον
Ιησούν θα αναστήση και εμάς δια του Ιησού και θα μας στήση μαζί μ’ εσάς ενώπιόν
του.
Όλα γίνονται προς χάριν σας, ώστε καθώς η χάρις επεκτείνεται εις
περισσοτέρους, να προκαλέση πλουσίαν την ευχαριστίαν προς δόξαν του Θεού.

Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr

Αρέσει σε %d bloggers: