Από την Καινή Διαθήκη αναγνώθι

Από την Καινή Διαθήκη1. Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω· ου γάρ έστιν εξουσία ει μη υπό Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν…. Θέλεις δε μη φοβείσθαι την εξουσίαν; Το αγαθόν ποιεί, και έξεις έπαινον εξ αυτής· (Ρωμ. ιγ’ 1-3)

2. Η νύξ προέκοψεν… (Ρωμ. ιγ’ 12-13)

3. Ου γαρ έστιν η βασιλεία του Θεού βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω· (Ρωμ. ιδ’ 17Ί

4. Οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν, και μη εαυτοίς αρέσκειν. (Ρωμ. ιε’ 1)

5. Γέγραπται γάρ· απολώ την σοφίαν των σοφών, και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω…. ο καυχώμενος εν Κυρίω καυχάσθω. (Α’ Κορ. α’ 19-31)

6. Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν, άλλ’ ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τίνος…. άτινά έστι του Θεού. (Α’ Κορ. στ’ 12-20)

7. Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον…. νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα· μείζων δε τούτων η αγάπη. (Α΄ Κοτ. ιγ’ 1-13)

8. Γίνεσθε ουν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά, και περιπατείτε εν αγάπη…. (Εφεσ. ε’ 1-33)

9. Τα τέκνα υπακούετε τοις γονεύσιν υμών εν Κυρίω·…. Η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν αφθαρσία· αμήν. (Εφεσ. στ’ 1-24)

10. Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς αποστήσονταί τινες της πίστεως…. αγιάζεται γάρ διά λόγου Θεού και εντεύξεως. (Α’ Τιμ. δ’ 1-5)

11. Διό, αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες σπούδασατε άσπιλοι και αμώμητοι…προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. (Β’ Πέτρ. 14.16)

12. Τις σοφός και επιστήμων εν υμίν;…ός αν ουν βουληθή φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. (Ιακ. γ’ 13-δ’ 4)

13. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος· άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου. (Ιακ. α’ 14-27)

14. Αποκαλύπτεται γάρ η οργή του Θεού αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι. (Ρωμ. α’ 18-32)

15. Ουδείς δύναταί δυσί κυρίοις δουλεύειν….(Ματθ. στ’ 24-34)

16. Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε, και ευρήσετε, κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν…. άραγε από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς. (Ματθ. ζ΄ 7-20)

17. Εν ταις εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί…. η γάρ άνοια αυτών έκδηλος έσται πάσιν, ως και η εκείνων εγένετο. (Β΄ Τιμ. γ’ 1-9)

18. Τοσαύτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος…. ά ουν λαλώ εγώ, καθώς είρηκέ μοι ο πατήρ, ούτω λαλώ. (Ιωάν, ιβ’ 37-50)

19. Και εν τω συμληρούσθαι την ημέραν της πεντηκοστής και έσται πας ος επικαλέσηται το όνομα Κυρίου σωθήσεται. (Πραξ. β’ 1-21)

20. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρείου Πάγου έφη…. επίστευσαν, εν οις και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γυνή ονόματι Δάμαρις και έτεροι συν αυτοίς. (Πραξ. Ιζ΄ 22-34)

 

Πηγή: Ημερολόγιο 2013, Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελληνοκάστρου Καρδίτσης, Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

Αρέσει σε %d bloggers: