Άγιον Όρος • Ακολουθία Επιταφίου – Mount Athos • Epitaphios Lament

01. Απολυτίκια «Ο ευσχήμων Ιωσήφ…», «Ότε κατήλθες…», «Ταις μυροφόροις γυναιξί…»
02. Η α’ Στάση Των Εγκωμίων
03. Η β’ Στάση Των Εγκωμίων
04. Η γ’ Στάση Των Εγκωμίων
05. Καθίσματα «Σινδόνι καθαρά…», «Εξέστησαν χοροί…»
06. Η α’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
07. Η γ’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
08. Κάθισμα «Τον τάφον σου Σωτήρ…»
09. Η δ’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
10. Η ε’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
11. Η στ’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
12. Το Κοντάκιο, Ο Οίκος Και Το Συναξάριο
13. Η ζ’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
14. Η η’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
15. Η θ’ Ωδή Του Κανόνος Μετά Της Καταβασίας
16. Μέλος Μ. Βασιλείου «Τον ήλιον κρύψαντα…»

Αρέσει σε %d bloggers: