Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Απόστολος – Ευαγγέλιο)

Ο Απόστολος

Αδελφοί, σας υπενθυμίζω το Ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα εις σας και το οποίον σεις παρελάβατε με πίστιν, στο οποίον και στέκεσθε σταθεροί και ακλόνητοι, δια του οποίου και βαδίζετε ασφαλώς τον δρόμον της σωτηρίας εάν βέβαια το κρατήτε καλά, όπως σας το έχω διδάξει, εκτός εάν ματαίως και ανωφελώς επιστεύσατε. Διότι εν πρώτοις παρέδωσα εις σας με την διδασκαλίαν μου, αυτό που και εγώ παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανεν επί του σταυρού δια τας αμαρτίας μας, όπως είχαν προφητεύσει και αι Γραφαί. Και ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε κατά την τρίτην ημέραν σύμφωνα με τας Γραφάς, και ότι παρουσιάσθηκε στον Πετρον, έπειτα στους δώδεκα αποστόλους. Ύστερα δε παρουσιάσθηκε μια φορά εις πεντακοσίους και πλέον αδελφούς, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1 Αυγούστου 2010 – Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων επτά Μαρτύρων Μακκαβαίων, Αβείμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά, Αχείμ2 και Μαρκέλλου, και της μητρός αυτών Σολομονής, και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου, μνήμη των Αγίων εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη της Παμφυλίας αθλησάντων, Λεοντίου, Άττου, Αλεξάνδρου, Κινδέου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μηναίου, Κατούνου, και Ευκλέου.

Ο Απόστολος (Προς Κορινθίους Α’, δ 9-16)

Αλλ’ ημείς οι Απόστολοι κάθε άλλο παρά βασιλείαν και δόξαν έχομεν κερδήσει στον κόσμον αυτόν. Διότι νομίζω, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους μας έχει δείξει εις τα μάτια όλων των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους εις θάνατον, που βαδίζουν στον τόπον της εκτελέσεως. Διότι εγίναμεν παράδοξον θέαμα εις όλον τον κόσμον, στους αγγέλους που θαυμάζουν, και στους ανθρώπους που χλευάζουν. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

13 Ιουνίου 2010 – Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (των Νεομαρτύρων) (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη ΙΓ΄ του μηνός Ιουνίου, μνήμη της αγίας μάρτυρος Ακυλίνης· της οσίας Άννης και του υιού αυτής Ιωάννου· του οσίου Ιακώβου· του αγίου Αντιπάτρου, επισκόπου Βόστρων· των αγίων δέκα χιλιάδων μαρτύρων, ξίφει τελειωθέντων· του αγίου μάρτυρος Διοδώρου Εμέσσης· των οσίων Ανδρονίκου και Σάββα, των εν Μόσχα· της οσίας Αλεξάνδρας (Μελγκούνοβα), μεγαλόσχημης μοναχής, πρώτης ηγουμένης της Μονής Ντιβέγιεβο (+1789).

Τη αυτή Κυριακή (Γ΄ Ματθαίου) την μνήμην εορτάζομεν πάντων των Νεομαρτύρων.

Ο Απόστολος (Προς Ρωμαίους ε΄1-10)

Αφού, λοιπόν, ελάβομεν την δικαίωσιν δια της πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν δια μέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός δια της πίστεώς μας έχει φέρει εις την περιοχήν της χάριτος, εις την οποίαν έχομεν πλέον σταθή και εδραιωθή και καυχώμεθα με την βεβαίαν ελπίδα, ότι θα απολαύσωμεν την δόξαν του Θεού. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

6 Ιουνίου 2010 – Κυριακή Β΄ Ματθαίου (των Αγιορειτών Πατέρων) (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη ΣΤ΄ του μηνός Ιουνίου, μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων· του οσίου πατρός ημών Αττάλου του Θαυματουργού· μνήμη των αγίων παρθένων Κυρίας, Βαλερίας και Μαρκίας· του αγίου μάρτυρος Γελασίου, ξίφει τελειωθέντος· του οσίου Ανούβ του Θαυματουργού· του οσίου Φωτά· του οσίου πατρός ημών Παϊσιου του Ούγκλιτς· του οσίου Ιωνά του Κλιμέντσυ· του αγίου Κλαυδίου, επισκόπου της Μπεζανσόν.

Τη αυτή Κυριακή (Β΄ Ματθαίου) την μνήμην εορτάζομεν πάντων των εν Αγίω Όρει διαλαμψάντων Πατέρων.

Ο Απόστολος (Προς Ρωμαίους β΄10-16)

Δόξα δε από τον Θεόν, τιμή και έπαινος, ειρήνη και χαρά θα δοθή εις καθένα, που εργάζεται το αγαθόν, στον Ιουδαίον πρώτον, αλλά και στον ειδωλολάτρην· διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός· (δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την φυλήν και την τάξιν των ανθρώπων, αλλά την πίστιν και τα έργα των). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

16 Μαΐου 2010 – Κυριακή Ζ’ από του Πάσχα [Των Αγίων Πατέρων] (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα μνήμη των αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α’ Οικουμενικής συνόδου (325 μ.Χ.), μνήμη του οσίου πατρός ημών Θεοδώρου του Ηγιασμένου, μαθητού του οσίου Παχώμιου, μνήμη των αγίων μαρτύρων Αυδά και Αυδιησού, επισκόπων, και των συν αυτοίς Τριάκοντα οκτώ, μνήμη των αγίων μαρτύρων Ισαάκ, Συμεών και Βαχθισόης, μνήμη του οσίου Βάρα, κτίτορος της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, εν Πέτρα της Κωνσταντινούπολης, ο άγιος μάρτυς Πέτρος ο εν Βλαχερναίς, βουνεύροις τυφθείς τελειούται, μνήμη του αγίου Νεάδιου, του Θαυματουργού, μνήμη των Τεσσαράκοντα Τεσσάρων Αββάδων, των εν τη Μονή του Αγίου Σάββα. Τη αυτή ημέρα ο άγιος μάρτυς Παπυλίνος, ξίφει τελειούται, μνήμη του αγίου Θωμά, πατριάρχου Ιεροσολύμων, μνήμη του αγίου Νικολάου του Μυστικού, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Νικολάου του εκ Μετσόβου, μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων του οσίου πατρός ημών Εφραίμ του εν Περεκόπ, μνήμη των οσίων Κασσιανού και Λαυρεντίου, ηγουμένων της εν Κόμελ μονής.

Ο Απόστολος

Ηλθομεν δε εκεί, διότι ο Παύλος απεφάσισε να προσπεράση με το πλοίον την Εφεσον και να μη αποβιβασθή εις αυτήν, δια να μη χρονοτριβήση εις την Ασίαν. Και τούτο, διότι εβιάζετο, εάν θα του ήτο δυνατόν, κατά την ημέραν της Πεντηκοστής να φθάση εις Ιεροσόλυμα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

25 Απριλίου 2010 – Κυριακή Δ’ από του Πάσχα [του παραλύτου] (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, του εν αγίοις πατρός ημών Μακεδόνιου Β’, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των αγίων οκτώ ανωνύμων οσιομαρτύρων αναχωρητών, ξίφει τελειωθέντων. Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σιλβέστρου της Ομπνόρα, του οσίου Βασιλείου της Ποϊάνα Μαρουλούι, ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ο Απόστολος

Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το παντοδύναμον χέρι του Θεού, δια να σας υψώση και σας δοξάση κατά τον καιρόν της Δευτέρας αυτού Παρουσίας.

Όλην σας δε την φροντίδα, είτε δια τα καθημερινά σας προβλήματα είτε δια την αντιμετώπισιν των δυσκολιών και των διωγμών, αναθέσατέ την με εμπιστοσύνην στον Κυριον, διότι αυτός ενδιαφέρεται και φροντίζει δια σας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

21 Μαρτίου 2010 – Κυριακή Ε΄ των Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) (εορτές αγίων-απόστολος-ευαγγέλιο)

Αυτή την ημέρα εορτάζουμε την σύναξη της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θωμά, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Βηρύλλου επισκόπου Κατάνης , Αγίων μαρτύρων Δομνίνου και Φιλήμονος των εκ Θεσσαλονίκης, Αγίας μάρτυρος Μαρίας της εν Πέργη, Οσίου πατρός ημών Σεραπίωνος του Σιδωνίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιακώβου του Ομολογητού, Αγίου νεομάρτυρος Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης Αγράφων, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοδώρου επισκόπου Ποζδέγιεβ της Ρωσίας,Οσίου πατρός ημών Σεραφείμ του εκ Βυρίτσας της Ρωσίας

Ο Απόστολος

Και πράγματι ο Χριστός, όταν ήλθεν ως Αρχιερεύς των αγαθών, τα οποία δια την Π. Διαθήκην ήσαν μέλλοντα, εισήλθε δια της μεγαλυτέρας και τελειοτέρας σκηνής, που δεν είχε κατασκευασθή από ανθρώπινα χέρια, δηλαδή όχι δια μέσου των υλικών κτισμάτων, αλλά με το άγιον και τίμιον σώμα δια της αειπαρθένου Μαρίας. (Αυτό το σώμα ήτο η μεγαλυτέρα και τελειοτέρα σκηνή του Θεού). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

7 Μαρτίου 2010 – Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως (εορτές αγίων-απόστολος-ευαγγέλιο)

Τη Ζ΄του μηνός Μαρτίου, μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων, των εν Χερσώνι επισκοπησάντων, Εφραίμ, Βασιλέως, Ευγενίου, Αγαθοδώρου, Καπίτωνος, Αιθερίου και Ελπιδίου· των αγίων Νέστορος και Αρκαδίου, επισκόπων Τριμυθούντος· του οσίου πατρός ημών Παύλου του Απλού· των αγίων μαρτύρων Αιμιλιανού, Ιακώβου και Μαριανού· του αγίου Εφραίμ, πατριάρχου Αντιοχείας· του οσίου πατρός ημών Λαυρεντίου του εκ Μεγάρων (+1707)· του αγίου Ιωάννου του Beverley, επισκόπου Υόρκης.

Ο Απόστολος

Αφού, λοιπόν, έχομεν Αρχιερέα μέγαν, που έχει διαβή τους ουρανούς και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν σφικτά την ομολογίαν της πίστεώς μας. Διότι δεν έχομεν Αρχιερέα, ο οποίος-λόγω αγνοίας εκείνων που συμβαίνουν εις ημάς-δεν ημπορεί να αισθανθή συμπάθειαν προς τας πνευματικάς και ηθικάς ημών ασθενείας και αδυναμίας. Τουναντίον Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

7 Φεβρουαρίου 2010 – Κυριακή της Απόκρεω (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Παρθένιου Επίσκοπου Λαμψάκου, των Αγίων Χιλίων Μαρτύρων τριών Οικετών, τεσσάρων Προτικτόρων των ἐν Νικομήδειᾳ Μαρτυρήσαντων, του αγίου Πατρός ημών Αγαθάγγελου του Μάρτυρα, των αγίων ἐξι Μαρτύρων ἐκ Φρυγίας, μνήμη του αγίου Θεόπεμπτου του Μάρτυρα και της συνοδείας αυτού, του αγίου Αύδατου του Μάρτυρα, του οσίου Πέτρου του ἐν Μονοβάτοις αγωνισάμενου, του οσίου πατρός ημών Λουκά ὁ ἐν Στειρίω, του αγίου Απρίωνα Επισκόπου Κύπρου, του οσίου Σαραπίωνα, του αγίου Γεώργιου του Νεομάρτυρα εξ Αλικιανού της Κυδωνίας Κρήτης. Ταις των σων αγίων πρεσβείαις Χριστε ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Απόστολος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

31 Ιανουαρίου 2010 – Κυριακή του Ασώτου Υιού (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, και της Αγίας Μάρτυρος Αθανασίας και των τριων αυτής θυγατέρων και παρθένων, Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ουϊκτωρίνου, Ουΐκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου και Παπία των εν Κορίνθω. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Τρυφαίνης, των αγίων Ταρσίζιου, Ζωτικού, Κυριακού και Σώκιο των Μαρτύρων.  Μνήμη των αγίων μαρτύρων Σατουρνίνου, Θύρσου και Βίκτωρα. Μνήμη του αγίου Ιούλιου του Πρεσβύτερου εξ Αιγίνης, του οσίου Νικήτα εκ Κιέβου, του αγίου Ηλία του νέου οσιομάρτυρα του Αρδούνη, του οσίου πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω. Τη αυτή ημέρα η Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Κορωνιωτίσσης η Δακρυρροούσης. Ταις των σων αγίων πρεσβείαις Χριστε ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Απόστολος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

24 Ιανουαρίου 2010 – Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη 24η του μηνός Ιανουαρίου, μνήμη της αγίας μητρός ημών Ξένης και των δύο αυτής θεραπαινίδων· μνήμη των αγίων μαρτύρων Παύλου, Παυσιρίου και Θεοδοτίωνος των αυταδέλφων· μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βαβύλα, του εν Σικελία, και Τιμοθέου και Αγαπίου των μαθητών αυτού· τη αυτή ημέρα, η ανακομιδή των λειψάνων του αγίου οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου· μνήμη των αγίων μαρτύρων Ερμογένους και Μηνά (ή Μάμαντος)· μνήμη του οσίου πατρός ημών Φίλωνος, επισκόπου Καρπασίας της Κύπρου· μνήμη του οσίου πατρός ημών Φιλίππου πρεσβυτέρου· μνήμη του αγίου μάρτυρος Βαρσίμου και των δύο αυτού αδελφών· μνήμη του αγίου μάρτυρος Ελλαδίου του Κομενταρησίου· μνήμη του οσίου Ζωσιμά· μνήμη του αγίου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, πλησίον του Ταύρου· μνήμη των αγίων μαρτύρων Χρυσοπλόκης και Θεοδούλης· μνήμη των αγίων Ερμογένους και Φιλήμονος, επισκόπου Καρπάθου· μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Κάντοκ της Ουαλίας· μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιωάννου εκ Καζάν της Ρωσίας· μνήμη της οσίας μητρός ημών Ξένης της Ρωσίδος, της διά Χριστόν σαλής.

Ο Απόστολος

Συ όμως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συμπεριφοράν και αναστροφήν μου, τας αγνάς μου διαθέσεις, την φωτισμένην και ζωντανήν πίστιν μου, την μακροθυμίαν μου, την αγάπην και την υπομονήν μου. Έχεις παρακολουθήσει ακόμη εκ του πλησίον και είδες τους διωγμούς και τα παθήματα, που μου έγιναν εις την Αντιόχειαν, στο Ικόνιον, εις τα Λυστρα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

17 Ιανουαρίου 2010 – Κυριακή του Ζακχαίου (ΙΕ΄ Λουκά) (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη 17η του μηνός Ιανουαρίου, μνήμη του οσίου πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου, μνήμη του οσίου πατρός ημών και θαυματουργού Αντωνίου του Νέου, του εν τη Σκήτη της Βερροίας ασκήσαντος, μνήμη του οσίου Αχιλλά, μνήμη της αγίας μάρτυρος Ιουνίλλης και του βρέφους αυτής Τουρβών, μνήμη του αγίου ανωνύμου μάρτυρος, μνήμη του αγίου Αντωνίου, αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ, μνήμη του οσίου πατρός ημών Αντωνίου του Τσερνοεζέρσκιζ, μνήμη του οσίου πατρός ημών Αντωνίου του Κρασνοχόλμκιζ, μνήμη του αγίου Αντωνίου του Καντακουζηνού, κτίτορος και πρώτου ηγουμένου της Μονής του Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, μνήμη του οσίου πατρός ημών Φιλοθέου, δευτέρου κτήτορος και ανακαινιστού της Μονής του Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, μνήμη του αγίου Αντωνίου, επισκόπου Βολογκντά, μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις.

Ο Απόστολος

Να ενθυμήσθε πάντοτε τους πνευματικούς σας ηγέτας και προεστούς, οι οποίοι σας εδίδαξαν τον λόγον του Θεού. Να φέρνετε στον νουν σας και να μελετάτε με ευλάβειαν το κατά Θεόν τέλος του βίου και της εναρέτου συμπεριφοράς των και να μιμήσθε την πίστιν. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010 (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη 10η του μηνός Ιανουαρίου, μνήμη του αγίου πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, μνήμη της αγίας Θεοσεβίας της διακονίσσης, μνήμη του αγίου Δομετιανού επισκόπου Μελιτηνής, μνήμη του αγίου Μαρκιανού του πρεσβυτέρου και οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας, μνήμη του οσίου Αμμωνίου, μνήμη του οσίου Παύλου εκ Ρωσίας, μνήμη του οσίου Μακαρίου εκ Ρωσίας, μνήμη του οσίου Αντίπα του Μολδαβού του εν Αγίω Όρει ασκήσαντος (+1884), μνήμη του οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου (+1894). Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Απόστολος 

Εις τον καθένα δε από ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και αι δωρεαί, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

3 Ιανουαρίου 2010 – Κυριακή προ των Φώτων (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Την τρίτη αυτού του μηνός μνήμη επιτελούμε του προφήτη Μαλαχία, μνήμη του αγίου Γόρδιου ξίφει τελειωθέντος, μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου του Σημειοφόρου, μνήμη του αγίου ημών Πέτρου του μάρτυρα, μνήμη του αγίου πατρός ημών Ακάκιου του Θαυματουργού, μνήμη της οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων, μνήμη της οσίας μητρός ημών Θωμαΐδος της θαυματουργού, εκ της νήσου Λέσβου καταγομένης, και εν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθήσεις οσίως, ένθα και το σεπτόν αυτής λείωανον εσώζετο, μνήμη του οσίου πετρός ημών Παντελεήμονος, κτίτορος της Μονής Κόστυτσεβ εν Ρωσία, μνήμη του δικαίου Ευθυμίου Τακαϊσβίλι, κοιμηθέντος εν έτει 1953.

Ο Απόστολος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

27 Δεκεμβρίου 2009 – Κυριακή Μετά του Χριστού Γεννήσεως (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Την Κυριακή μετά του Χριστού Γέννηση, μνήμη επιτελούμε του αγίου προφητάνακτος Δαυΐδ, του αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος και του αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου. Τη εικοστή εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στέφανου, μνήμη του οσίου πατρός ημών Θεόδωρου του Γραπτού, του Ομολογητού και αυταδέλφου του οσίου Θεοφάνους του Ποιητού, μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειωθέντος, ο όσιος πατήρ ημών Λουκάς εκ Τριγλίας της Βιθυνίας, εν ειρήνη τελειούται, μνήμη του αγίου μάρτυρος Μαυρίκιου και των συν αυτώ Εβδομήκοντα Μαρτύρων. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Απόστολος

Ο δε Στέφανος, γεμάτος πίστιν και δύναμιν Θεού, έκανε μεταξύ του λαού καταπληκτικά θαύματα και υπερφυσικά έργα, που μαρτυρούσαν την αλήθειαν της πίστεως.

Μερικοί δε Εβραίοι από την συναγωγήν, που ελέγετο συναγωγή των Λιβερτίνων, των δούλων δηλαδή που είχαν απελευθερώσει οι Ρωμαίοι, και από την συναγωγήν των Κυρηναίων και Αλεξανδρέων καθώς και των Ιουδαίων της Κιλικίας και της Ασίας, εσηκώθηκαν με φανατισμόν και πείσμα και συζητούσαν με τον Στέφανον. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

20 Δεκεμβρίου 2009 – Κυριακή Προ του Χριστού Γεννήσεως (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Η Ρίζα του Ιεσσαί, τοιχογραφία από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Πηγή: Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εκδόσεις Ινδικτος

Τη Κυριακή προ της Χρηστού Γεννήσεως μνήμην άγειν ετάχθημεν παρά των αγίων και θεοφόρων Πατέρων ημών πάντων των απ αιώνως τω Θεώ ευαρεστησάντων, από Αδάμ άχρι και Ιωσήφ του Μνήστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά Γενεαλογία, οίτινες λόγοις ή πράξεσι την εν σαρκί έλευσιν του Υιού του Θεού ανήγγειλον, ομοίως και των Δικαίων και των Προφητών.

Τη εικοστή του αυτού μηνός, τα προεόρτια της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Θεού και Σωτήρος Ιησού Χρηστού, και μνήμη του αγίου Ιερομάρτυρος Ιγναντίου του Θεοφόρου, μνήμη του αγίου πατρός ημών Φιλογονίου, αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, μνήμη της αγίας Θεόκτιστης εκ Κωνσταντινουπόλεως, μητρός του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, ήτις εκοιμήθη εν ειρήνη επί αυτοκράτειρας Ειρήνης (797-802), ο άγιος νεομάρτυς Ιωάννης ο Ράπτης, παιδίον νέον, ο καταγόμενος εκ της νήσου Θάσου και μαρτυρήσας εν Κωνσταντινούπολη το 1650, ξίφει τελειούται, μνήμη του οσίου Ιγναντίου του Κιέβου, μνήμη του αγίου πατρός ημών Ιωάννου της Κροστάνδης, μνήμη του αγίου πατρός ημών Δανιήλ Β’, αρχιεπισκόπου Σερβίας. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Απόστολος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

13 Δεκεμβρίου 2009 – Κυριακή ΙΑ’ Λουκά (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη δεκάτη τρίτη αυτού του μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου, μνήμη της αγίας παρθενομάρτυρος Λουκίας εκ Συρακουσών, μνήμη του οσίου πατρός ημών Αρσενίου του εν τω Λάτρω, ο όσιος Άρης, ο εν τη ερήμω της Αιγύπτου μονάσας, εν ειρήνη τελειούται, μνήμη του οσίου πατρός ημών Μαρδαρίου του «πτωχού», της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μνήμη του αγίου νεοϊερομάρτυρος Γαβριήλ, αρχιεπισκόπου Σερβίας, μνήμη του οσίου πατρός ημών Γερμανού του εν Αλάσκα και των πρώτων μαρτύρων της εν Αμερική Ορθοδόξου Εκκλησίας, αγίου Ιουβενάλιου και αγίου Πέτρου του Αλεούτου. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Απόστολος

Οταν δε ο Χριστός, που είναι η ζωή και η πηγή της ζωής μας, φανερωθή ένδοξος κατά την δευτέραν παρουσίαν, τότε και σεις μαζή με αυτόν θα φανερωθήτε και θα λάμψετε εν δόξη.

Λοιπόν, νεκρώσατε τα μέλη σας, τα μέλη του παλαιού ανθρώπου, που ζητούν γηΐνας αμαρτωλάς απολαύσεις και ηδονάς· νεκρώσατε και διώξτε από τον εαυτόν σας την πορνείαν, την σαρκικήν ακαθαρσίαν, κάθε αμαρτωλόν πάθος, κάθε κακήν επιθυμίαν, που μολύνει τον άνθρωπον και τον ωθεί προς την κακήν πράξιν, και την πλεονεξίαν, η οποία είναι ειδωλολατρία που θεοποιεί και λατρεύει το χρήμα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

6 Δεκεμβρίου 2009 – Κυριακή Ι’ Λουκά (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού· του αγίου Θεόφιλου, επισκόπου Αντιοχείας· ο άγιος μάρτυρας Νίσερ, πυρί τελειούται· του οσίου πατρός ημών Αβρααμίου, επισκόπυ Κρατείας· του αγίου νεομάρτυρος Νικολάου του Καραμάνου (Κασσέττι), του εν Σμύρνη αθλήσαντος εν έτει 1657· του εν αγίοις πατρός ημών Μαξίμου, μητροπολίτου Κιέβου και Βλαντίμιρ· του αγίου Γρηγορίου Περάτζε. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ο Απόστολος

Να πείθεσθε και να υποτάσσεσθε με προθυμίαν, χωρίς δισταγμούς και δυσφορίας, στους πνευματικούς προϊσταμένους σας. Διότι αυτοί αγρυπνούν δια την σωτηρίαν των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον δια σας στον Χριστόν. Υπακούετε, λοιπόν, εις αυτούς με προθυμίαν, ώστε να εκτελούν το έργον αυτό της πνευματικής καθοδηγήσεώς σας με χαράν και όχι με στεναγμούς· διότι το να στενάζουν από την ιδικήν σας απείθειαν, είναι επιζήμιον εις σας τους ιδίους. Θα φέρη επάνω σας την οργήν του Θεού. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

29 Νοεμβρίου 2009 – Κυριακή ΙΓ΄Λουκά (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Παραμόνου και των συν αυτώ τριακοσίων εβδομήκοντα μαρτύρων· του αγίου μάρτυρος Φιλουμένου, του εν Αγκύρα· του αγίου ιερομάρτυρος Διονυσίου, επισκόπου Κορίνθου· του αγίου ιερομάρτυρος Ιωάννου, του εκ Δαμασκού και εν Περσίδι μαρτυρήσαντος· του αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (160)· των αγίων έξι μαρτύρων, ούς διωκομένους, πέτρα ραγείσα υπεδέξατο· του αγίου μάρτυρος Ουαλεριανού· του αγίου Φαίδρου, ρητίνης ζεούσης καταχεθείσης αυτώ τελειωθέντος· του οσίου Παγκοσμίου· του οσίου πατρός ημών Πιτυρούν· του οσίου Μάρκου· του αγίου Νεκταρίου, του Υποτακτικού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου (12ος αι.)· του αγίου ιερομάρτυρος Αβίβου, επισκόπου Νέκρεζι, εν Γεωργία· του αγίου ιερομάρτυρος Σατουρνίνου, πρώτου επισκόπου Τουλούζης.

Ο Απόστολος

Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας εξορκίζω εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος και αλυσοδεμένος δια το όναμα του Κυρίου, να ζήτε και να συμπεριφέρεσθε, όπως ταιριάζει εις την υψηλήν κλήσιν, με την οποίαν έχετε προσκληθή από τον Θεόν.

Δηλαδή να ζήτε και να φέρεσθε με κάθε ταπεινοφροσύνην και πραότητα, με ανοχήν απέναντι των άλλων και μεγαλοκαρδίαν, ανεχόμενοι ο ένας του άλλου τας αδυναμίας με αγάπην, να επιμελήσθε και να αγωνίζεσθε να διατηρήτε την ενότητα, με την οποίαν το Πνεύμα το Αγιον σας έχει συνδέσει, έχοντες ως σύνδεσμον την ειρήνην, η οποία θα βασιλεύη μεταξύ σας και θα σας ενώνη εις ένα πνευματικόν σώμα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Leave a Comment »

22 Νοεμβρίου 2009 – Κυριακή Θ’ Λουκά (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο

του αγίου αποστόλου Φιλήμονος και των αγίων Απφίας, Αρχίππου και Ονησίμου· των αγίων μαρτύρων Κικιλίας, Βαλεριανού και Τιβουρτίου· του αγίου Μαξίμου του καπιτουλαρίου· των αγίων μαρτύρων Μάρκου, Στεφάνου και ετέρου Μάρκου· του αγίου μάρτυρος Προκοπίου του Παλαιστινίου· του αγίου μάρτυρος Μενίγνου του γναφέως· του οσίου πατρός ημών Αββά (ή Αγαββά)· του αγίου πατρός ημών Καλλίστου Β΄Ξανθοπούλου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως· του οσίου πατρός ημών Γερμανού, κτίτορος της Μονής Εικοσιφοινίσσης, εν Μακεδονία· των αγίων μαρτύρων Χριστοφόρου και Ευφημίας· των αγίων μαρτύρων Θαλλελαίου και Ανθίμου· του αγίου μάρτυρος Θαδδαίου· του αγίου μάρτυρος Αγαπίωνος· του αγίου μάρτυρος Αγαπίου· του αγίου ιερομάρτυρος Σισινίου· του αγίου Κλήμεντος αρχιεπισκόπου Αχρίδος του φωτιστού των Βουλγάρων και Θαυματουργού· του αγίου Πέτρου Γιαροπόλκ, ηγεμόνος του Βλαντιμίρ, του αθώως παθόντος· του αγίου Μιχαήλ, ηγεμόνος του Τβέρ· του αγίου Μιχαήλ του στρατιώτου, του εν Βουλγαρία

Ο Απόστολος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

15 Νοεμβρίου. Κυριακή Η’ του Λουκά

Των Αγίων Γιουρία, Σάμωνα και Αβίβου Ομολογητών, Κυντίωνος Επισκόπου, Ιουστίνου & Θεοδώρας, των Αγίων Ελπιδίου Μάρκελλου και Ευστόχιου, Δημητρίου, των Αγίων Ευψυχίου, Νεάρχου και Καρτερίου, Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ

Ο Απόστολος της Κυριακής . Προς Εφέσιους Β’ 4-10

Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι πλούσιος εις έλεος και φιλανθρωπίαν, χάρις εις την απεριόριστον αγάπην του, με την οποίαν μας ηγάπησε, μας εζωοποίησε πνευματικώς, μαζή με τον Χριστόν, και όταν ακόμη ήμεθα νεκροί ένεκα των παραβάσεων. Εχετε σωθή όχι ένεκα της αξίας σας η των έργων σας, αλλά δωρεάν δια της χάριτος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Leave a Comment »

How to read the Bible and why

 “John the Apostle”: An icon of St. John, as he is sitting in the Cave of the Apocalypse on the island of Patmos, writing the Gospel of John. This is from codex 676, a 13th century Greek Gospels manuscript.

“John the Apostle”: An icon of St. John, as he is sitting in the Cave of the Apocalypse on the island of Patmos, writing the Gospel of John. This is from codex 676, a 13th century Greek Gospels manuscript.

by Archimandrite Justin Popovich

The Bible is in a sense a biography of God in this world. In it the Indescribable One has in a sense described Himself.

The Holy Scriptures of the New Testament are a biog­raphy of the incarnate God in this world. In them it is related how God, in order to reveal Himself to men, sent God the Logos, who took on flesh and became man–and as a man told men everything that God is, everything that God wants from this world and the people in it. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »