Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Απόστολος – Ευαγγέλιο)

Ο Απόστολος

Αδελφοί, σας υπενθυμίζω το Ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα εις σας και το οποίον σεις παρελάβατε με πίστιν, στο οποίον και στέκεσθε σταθεροί και ακλόνητοι, δια του οποίου και βαδίζετε ασφαλώς τον δρόμον της σωτηρίας εάν βέβαια το κρατήτε καλά, όπως σας το έχω διδάξει, εκτός εάν ματαίως και ανωφελώς επιστεύσατε. Διότι εν πρώτοις παρέδωσα εις σας με την διδασκαλίαν μου, αυτό που και εγώ παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανεν επί του σταυρού δια τας αμαρτίας μας, όπως είχαν προφητεύσει και αι Γραφαί. Και ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε κατά την τρίτην ημέραν σύμφωνα με τας Γραφάς, και ότι παρουσιάσθηκε στον Πετρον, έπειτα στους δώδεκα αποστόλους. Ύστερα δε παρουσιάσθηκε μια φορά εις πεντακοσίους και πλέον αδελφούς, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1 Αυγούστου 2010 – Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων επτά Μαρτύρων Μακκαβαίων, Αβείμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά, Αχείμ2 και Μαρκέλλου, και της μητρός αυτών Σολομονής, και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου, μνήμη των Αγίων εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη της Παμφυλίας αθλησάντων, Λεοντίου, Άττου, Αλεξάνδρου, Κινδέου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μηναίου, Κατούνου, και Ευκλέου.

Ο Απόστολος (Προς Κορινθίους Α’, δ 9-16)

Αλλ’ ημείς οι Απόστολοι κάθε άλλο παρά βασιλείαν και δόξαν έχομεν κερδήσει στον κόσμον αυτόν. Διότι νομίζω, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους μας έχει δείξει εις τα μάτια όλων των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους εις θάνατον, που βαδίζουν στον τόπον της εκτελέσεως. Διότι εγίναμεν παράδοξον θέαμα εις όλον τον κόσμον, στους αγγέλους που θαυμάζουν, και στους ανθρώπους που χλευάζουν. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

13 Ιουνίου 2010 – Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (των Νεομαρτύρων) (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη ΙΓ΄ του μηνός Ιουνίου, μνήμη της αγίας μάρτυρος Ακυλίνης· της οσίας Άννης και του υιού αυτής Ιωάννου· του οσίου Ιακώβου· του αγίου Αντιπάτρου, επισκόπου Βόστρων· των αγίων δέκα χιλιάδων μαρτύρων, ξίφει τελειωθέντων· του αγίου μάρτυρος Διοδώρου Εμέσσης· των οσίων Ανδρονίκου και Σάββα, των εν Μόσχα· της οσίας Αλεξάνδρας (Μελγκούνοβα), μεγαλόσχημης μοναχής, πρώτης ηγουμένης της Μονής Ντιβέγιεβο (+1789).

Τη αυτή Κυριακή (Γ΄ Ματθαίου) την μνήμην εορτάζομεν πάντων των Νεομαρτύρων.

Ο Απόστολος (Προς Ρωμαίους ε΄1-10)

Αφού, λοιπόν, ελάβομεν την δικαίωσιν δια της πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν δια μέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός δια της πίστεώς μας έχει φέρει εις την περιοχήν της χάριτος, εις την οποίαν έχομεν πλέον σταθή και εδραιωθή και καυχώμεθα με την βεβαίαν ελπίδα, ότι θα απολαύσωμεν την δόξαν του Θεού. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

6 Ιουνίου 2010 – Κυριακή Β΄ Ματθαίου (των Αγιορειτών Πατέρων) (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη ΣΤ΄ του μηνός Ιουνίου, μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων· του οσίου πατρός ημών Αττάλου του Θαυματουργού· μνήμη των αγίων παρθένων Κυρίας, Βαλερίας και Μαρκίας· του αγίου μάρτυρος Γελασίου, ξίφει τελειωθέντος· του οσίου Ανούβ του Θαυματουργού· του οσίου Φωτά· του οσίου πατρός ημών Παϊσιου του Ούγκλιτς· του οσίου Ιωνά του Κλιμέντσυ· του αγίου Κλαυδίου, επισκόπου της Μπεζανσόν.

Τη αυτή Κυριακή (Β΄ Ματθαίου) την μνήμην εορτάζομεν πάντων των εν Αγίω Όρει διαλαμψάντων Πατέρων.

Ο Απόστολος (Προς Ρωμαίους β΄10-16)

Δόξα δε από τον Θεόν, τιμή και έπαινος, ειρήνη και χαρά θα δοθή εις καθένα, που εργάζεται το αγαθόν, στον Ιουδαίον πρώτον, αλλά και στον ειδωλολάτρην· διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός· (δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την φυλήν και την τάξιν των ανθρώπων, αλλά την πίστιν και τα έργα των). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

16 Μαΐου 2010 – Κυριακή Ζ’ από του Πάσχα [Των Αγίων Πατέρων] (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα μνήμη των αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α’ Οικουμενικής συνόδου (325 μ.Χ.), μνήμη του οσίου πατρός ημών Θεοδώρου του Ηγιασμένου, μαθητού του οσίου Παχώμιου, μνήμη των αγίων μαρτύρων Αυδά και Αυδιησού, επισκόπων, και των συν αυτοίς Τριάκοντα οκτώ, μνήμη των αγίων μαρτύρων Ισαάκ, Συμεών και Βαχθισόης, μνήμη του οσίου Βάρα, κτίτορος της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, εν Πέτρα της Κωνσταντινούπολης, ο άγιος μάρτυς Πέτρος ο εν Βλαχερναίς, βουνεύροις τυφθείς τελειούται, μνήμη του αγίου Νεάδιου, του Θαυματουργού, μνήμη των Τεσσαράκοντα Τεσσάρων Αββάδων, των εν τη Μονή του Αγίου Σάββα. Τη αυτή ημέρα ο άγιος μάρτυς Παπυλίνος, ξίφει τελειούται, μνήμη του αγίου Θωμά, πατριάρχου Ιεροσολύμων, μνήμη του αγίου Νικολάου του Μυστικού, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Νικολάου του εκ Μετσόβου, μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων του οσίου πατρός ημών Εφραίμ του εν Περεκόπ, μνήμη των οσίων Κασσιανού και Λαυρεντίου, ηγουμένων της εν Κόμελ μονής.

Ο Απόστολος

Ηλθομεν δε εκεί, διότι ο Παύλος απεφάσισε να προσπεράση με το πλοίον την Εφεσον και να μη αποβιβασθή εις αυτήν, δια να μη χρονοτριβήση εις την Ασίαν. Και τούτο, διότι εβιάζετο, εάν θα του ήτο δυνατόν, κατά την ημέραν της Πεντηκοστής να φθάση εις Ιεροσόλυμα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Κανόνιο. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

25 Απριλίου 2010 – Κυριακή Δ’ από του Πάσχα [του παραλύτου] (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, του εν αγίοις πατρός ημών Μακεδόνιου Β’, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των αγίων οκτώ ανωνύμων οσιομαρτύρων αναχωρητών, ξίφει τελειωθέντων. Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σιλβέστρου της Ομπνόρα, του οσίου Βασιλείου της Ποϊάνα Μαρουλούι, ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ο Απόστολος

Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το παντοδύναμον χέρι του Θεού, δια να σας υψώση και σας δοξάση κατά τον καιρόν της Δευτέρας αυτού Παρουσίας.

Όλην σας δε την φροντίδα, είτε δια τα καθημερινά σας προβλήματα είτε δια την αντιμετώπισιν των δυσκολιών και των διωγμών, αναθέσατέ την με εμπιστοσύνην στον Κυριον, διότι αυτός ενδιαφέρεται και φροντίζει δια σας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

21 Μαρτίου 2010 – Κυριακή Ε΄ των Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) (εορτές αγίων-απόστολος-ευαγγέλιο)

Αυτή την ημέρα εορτάζουμε την σύναξη της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θωμά, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Βηρύλλου επισκόπου Κατάνης , Αγίων μαρτύρων Δομνίνου και Φιλήμονος των εκ Θεσσαλονίκης, Αγίας μάρτυρος Μαρίας της εν Πέργη, Οσίου πατρός ημών Σεραπίωνος του Σιδωνίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιακώβου του Ομολογητού, Αγίου νεομάρτυρος Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης Αγράφων, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοδώρου επισκόπου Ποζδέγιεβ της Ρωσίας,Οσίου πατρός ημών Σεραφείμ του εκ Βυρίτσας της Ρωσίας

Ο Απόστολος

Και πράγματι ο Χριστός, όταν ήλθεν ως Αρχιερεύς των αγαθών, τα οποία δια την Π. Διαθήκην ήσαν μέλλοντα, εισήλθε δια της μεγαλυτέρας και τελειοτέρας σκηνής, που δεν είχε κατασκευασθή από ανθρώπινα χέρια, δηλαδή όχι δια μέσου των υλικών κτισμάτων, αλλά με το άγιον και τίμιον σώμα δια της αειπαρθένου Μαρίας. (Αυτό το σώμα ήτο η μεγαλυτέρα και τελειοτέρα σκηνή του Θεού). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »