Συνοπτική αφήγησις περί της Αγίας Δεξιάς τον Τιμίου Προδρόμου και του τρόπου ελεύσεώς της εις την εν Αγίω Όρει Ι. Μονήν Διονυσίου

Συνοπτική αφήγησις περί της Αγίας Δεξιάς τον Τιμίου Προδρόμου και του τρόπου ελεύσεώς της εις την εν Αγίω Όρει Ι. Μονήν Διονυσίου 

Εκ του αμύθητου και αμετρήτου πλούτου των ιερών κειμηλίων, τα οποία σεμνύνουν και στολίζουν τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους, ασφαλώς ωρισμένα εκτιμώνται ιδιαιτέρως και κατέχουν ιδιάζουσαν θέσιν. Εις την Ιεράν Μονήν Βατοπεδίου π.χ. διακρίνομεν την τιμίαν Ζώνην της Θεοτόκου, εις την Ιεράν Μονήν Ιβήρων την θαυματουργόν Πορταΐτισσαν, εις την Ιεράν Μονήν Ξηροποτάμου το μέγιστον τμήμα του Τιμίου Ξύλου του Κυρίου, εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Παύλου τα Τίμια Δώρα των Μάγων. Η Ιερά Μονή Διονυσίου ως ανεκτίμητον θησαυρόν έχει να παρουσιάση την αγίαν εκείνην δεξιάν χείρα του Τιμίου Προδρόμου, με την οποίαν Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Θαύματα της Αγίας Δεξιάς του Τιμίου Προδρόμου

Αφηγηθέντες μερικά των θαυμάσιων του Τιμίου Προδρόμου του παρόντος αιώνος, ων αυτήκοοι και αυτόπται γεγόναμεν, δεν εκπίπτομεν του προσήκοντος, αν ιστορήσωμεν και μερικά του παρελθόντος αιώνος, άγνωστα τοις πλειοτέροις των αδελφών, δι΄ ων λαμπροφανώς εμφαίνεται η περί την Μονήν και των εν αυτή οικούντων μεγάλη σκέπη, προστασία και βοήθεια του Τιμίου Προδρόμου.

1. Και πρώτον αυτή η έλευσις[1], η όλως ανελπίστως και παραδόξως γενομένη, ταύτα όλα εισί τεκμήρια, περί της οποίας και ανωτέρω είπομεν, της μεγάλης σκέπης και προστασίας και βοηθείας του Τιμίου Προδρόμου, ων την λεπτομερή εξιστόρησιν παραλείπομεν, διότι αύτη αναγινώσκεται επί τραπέζης κατά την τελουμένην πανηγυρικήν εορτήν της, την Τετάρτην Κυριακήν των Αγίων Νηστειών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »