“…εν ασθενεία τελειούται”: 5 χρόνια από την εκδημία του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

XRISTOD3-1

Γνωστός σε όλους τους Έλληνες ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος. Για δύο δεκαετίες ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα των μέσων ενημέρωσης. Γράφω για δύο δεκαετίες, περιλαμβάνοντας πέρα από τη δεκαετία που κατείχε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, και την προηγούμενη από αυτή, καθώς για πολλά χρόνια ήταν ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους διαδόχους του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.

Στο Βόλο, την έδρα του επισκόπου Δημητριάδος, γνωστός και αγαπητός ήδη από το 1974 με πλούσιο έργο.Για τα όσα Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η πρεσβυτέρα· ο ρόλος της στην ιερατική οικογένεια και στον εκκλησιαστ​ικό βίο

Του μακαριστου αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου

Ευλογία, θυσία, διακονία, ευθύνη

…Κατ’ αρχήν, πρέπει να πω πόσο μεγά­λη ευλογία είναι για την Αγία Όρθόδοξη Εκκλησία μας το γεγονός ότι έχει καθιε­ρώσει, μεταξύ των άλλων, και τον έγγαμο κλήρο, δηλαδή τους ίερεΐς οι όποιοι έχουν οικογένεια, εν αντιθέσει με την άτεγκτη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ή οποία στο σημείο αυτό ακολουθεί μίαν άλλη οδό. Σέ όλα της τα ζητήματα, άλλα και σ’ αυτό, ή Αγία «Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποδει­κνύεται πολΰ πιο ανθρώπινη, πολΰ πιο ζεστή, πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, καί, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πώς αυτά ειναι πολΰ μεγάλη ευλογία, να έχουμε ιερείς εγγάμους, πού αποτελούν την πλει­ονότητα των ιερέων μας, ιερείς οι όποιοι ζουν το μυστήριο της ίερωσύνης ταυτό­χρονα με τη θαλπωρή της οικογενειακής εστίας καί της οικογενειακής αγάπης. Θέλω να πιστεύω ότι, αν δεν Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης

Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης αποτελεί σύμβολο και προστάτη του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Ένα μεστό κείμενο για τη δράση και το μαρτύριο του Αγ. Χρυσοστόμου εγραψε ο προσφυγικής καταγωγής μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος το οποίο και δημοσιεύουμε :

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ὅταν ἤμασταν μικρά παιδιά δέν ἀκούσαμε ποτέ παραμύθια μέ κακές μάγισσες καί φοβερούς δράκους, μέ καλές νεράϊδες καί γενναῖα πριγκιπόπουλα. Οἱ ἠρωΐδες μάνες μας, βουτηγμένες στό δάκρυ καί στόν πόνο τῆς προσφυγιᾶς, μᾶς διηγοῦνταν ἱστορίες καί περιπέτειες τραγικές. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις 09 Σεπτέμβριος, Ιστορία, Συναξάρι. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Παρουσίαση νέου βιβλίου Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τε­τάρ­τη 19 Ι­α­νου­α­ρί­ου ε.έ. στην Στο­ά του Βι­βλί­ου στην Α­θή­να η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ναυ­πά­κτου και Α­γί­ου Βλα­σί­ου κ. Ι­ε­ρο­θέ­ου «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή, της Ορ­θο­δό­ξου Κα­θο­λι­κής Εκ­κλη­σί­ας, κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη».

Την εκ­δή­λω­ση-πα­ρου­σί­α­ση διορ­γά­νω­σε η εκ­δό­τρια Ι­ε­ρά Μο­νή Γε­νε­θλί­ου Θε­ο­τό­κου – Πε­λα­γί­ας της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας.

Ό­πως εί­πε και η Γε­ρό­ντισ­σα Σι­λου­α­νή προ­λο­γί­ζο­ντας την εκ­δή­λω­ση, «μέ­χρι τώ­ρα δεν έ­χει γί­νει στην Ελ­λά­δα πα­ρου­σί­α­ση κα­νε­νός βι­βλί­ου του Σε­βα­σμι­ω­τά­του, ό­μως θε­ω­ρή­θη­κε α­να­γκαί­α αυ­τή η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη», για να προ­βλη­θή και να τι­μη­θή η προ­σω­πι­κό­τη­τα του α­ει­μνή­στου πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου και πα­νε­πι­στη­μια­κού κα­θη­γη­τού,  π. Ι­ω­άν­νου, με την ευ­και­ρί­α μά­λι­στα της δε­κα­ε­τί­ας α­πό την κοί­μη­σή του» (1-11-2001).

Την εκ­δή­λω­ση τί­μη­σε με την πα­ρου­σί­α του ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, Αρ­χι­ε­ρείς, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας κ. Γε­ώρ­γιος, υ­πό την δι­καιο­δο­σί­α του ο­ποί­ου βρί­σκε­ται η Ι­ε­ρά Μο­νή, Κα­θη­γη­τές Πα­νε­πι­στη­μί­ου, Ι­ε­ρείς και λα­ϊ­κοί που γέ­μι­σαν την δι­πλή αί­θου­σα πα­ρου­σιά­σε­ων της Στο­άς του Βι­βλί­ου.

Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θή και η πα­ρου­σί­α ο­ρι­σμέ­νων προ­σώ­πων, πέ­ρα α­πό τους ει­ση­γη­τές, που συν­δέ­ο­νταν ι­διαι­τέ­ρως με τον π. Ι­ω­άν­νη, ό­πως η α­δελ­φή του κ. Παρ­θε­νί­α Ρωμανίδου – O­tt, η ο­ποί­α τα­ξί­δευ­σε α­πό την Νέ­α Ζη­λαν­δί­α για να συμ­με­τά­σχη στην εκ­δή­λω­ση, ο κ. Α­θα­νά­σιος Σα­κα­ρέλ­λος, μα­θη­τής του π. Ι­ω­άν­νου στο Γρα­φεί­ο του ο­ποί­ου πα­ρέ­δι­δε μα­θή­μα­τα θε­ο­λο­γί­ας και ι­στο­ρί­ας πρίν και με­τά την συ­ντα­ξιο­δό­τη­σή του και ο ο­ποί­ος δι­έ­σω­σε μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νες πολ­λές ο­μι­λί­ες του κ.ά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »