Η Ψυχή

H ψυχή του ανθρώπου, όταν δημιουργείται από τον Θεό βρίσκεται σε καθαρή
κατάσταση, στον φωτισμό….

Ο θάνατος, πού δεν είναι δημιούργημα τον Θεού

αλλά ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου,

επειδή απομακρύνθηκε από τον Θεό, πού είναι ή αληθινή ζωή,

είναι κάτι το συνταρακτικό στην ζωή του ανθρώπου,

είναι ένα παράσιτο, πού δημιουργεί πολλά προβλήματα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Θεομητορικό πανηγύρι

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Κάθε θεομητορική εορτή είναι υπόθεση χαράς για όλη την Εκκλησία, ακριβώς γιατί η Παναγία δόξασε το ανθρώπινο γένος, με το να γίνη το πρόσωπο εκείνο που δώρισε την σάρκα της για να ενανθρωπίση το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος του Θεού. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι ιεροί υμνογράφοι, οι αγιογράφοι συναγωνίζονται στην παρουσίαση της αξίας του προσώπου της Παναγίας μας, που είναι η χαρά των Αγγέλων, η δόξα των αγίων, αλλά και η Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Μονοδιάστατη κοινωνία» (Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου)

Ο σύγχρονος άνθρωπος ζή σέ μιά κοινωνία η οποία βλέπει όλα τά πράγματα μέσα από μιά διάσταση καί γι’ αυτό είναι επικίνδυνη. Ο άνθρωπος έχει διάφορα προβλήματα, οικονομικά, βιολογικά, ψυχολογικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, θρησκευτικά. Έτσι, όταν όλο τό ενδιαφέρον τής κοινωνίας εξαντλήται σέ μιά μόνον διάσταση (βιολογική, οικονομική) τότε χαρακτηρίζεται ως «μονοδιάστατη κοινωνία» καί ο άνθρωπος πού ζή μέσα σέ αυτήν χαρακτηρίζεται ως «μονοδιάστατος» καί κατ’ επέκταση είναι ψυχικά, ψυχολογικά, πολιτισμικά καί υπαρξιακά ανάπηρος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Παρουσίαση νέου βιβλίου Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τε­τάρ­τη 19 Ι­α­νου­α­ρί­ου ε.έ. στην Στο­ά του Βι­βλί­ου στην Α­θή­να η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ναυ­πά­κτου και Α­γί­ου Βλα­σί­ου κ. Ι­ε­ρο­θέ­ου «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή, της Ορ­θο­δό­ξου Κα­θο­λι­κής Εκ­κλη­σί­ας, κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη».

Την εκ­δή­λω­ση-πα­ρου­σί­α­ση διορ­γά­νω­σε η εκ­δό­τρια Ι­ε­ρά Μο­νή Γε­νε­θλί­ου Θε­ο­τό­κου – Πε­λα­γί­ας της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας.

Ό­πως εί­πε και η Γε­ρό­ντισ­σα Σι­λου­α­νή προ­λο­γί­ζο­ντας την εκ­δή­λω­ση, «μέ­χρι τώ­ρα δεν έ­χει γί­νει στην Ελ­λά­δα πα­ρου­σί­α­ση κα­νε­νός βι­βλί­ου του Σε­βα­σμι­ω­τά­του, ό­μως θε­ω­ρή­θη­κε α­να­γκαί­α αυ­τή η πα­ρου­σί­α­ση του δί­το­μου έρ­γου του «Ε­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή κα­τά τις προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις του π. Ι­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη», για να προ­βλη­θή και να τι­μη­θή η προ­σω­πι­κό­τη­τα του α­ει­μνή­στου πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου και πα­νε­πι­στη­μια­κού κα­θη­γη­τού,  π. Ι­ω­άν­νου, με την ευ­και­ρί­α μά­λι­στα της δε­κα­ε­τί­ας α­πό την κοί­μη­σή του» (1-11-2001).

Την εκ­δή­λω­ση τί­μη­σε με την πα­ρου­σί­α του ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, Αρ­χι­ε­ρείς, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας κ. Γε­ώρ­γιος, υ­πό την δι­καιο­δο­σί­α του ο­ποί­ου βρί­σκε­ται η Ι­ε­ρά Μο­νή, Κα­θη­γη­τές Πα­νε­πι­στη­μί­ου, Ι­ε­ρείς και λα­ϊ­κοί που γέ­μι­σαν την δι­πλή αί­θου­σα πα­ρου­σιά­σε­ων της Στο­άς του Βι­βλί­ου.

Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θή και η πα­ρου­σί­α ο­ρι­σμέ­νων προ­σώ­πων, πέ­ρα α­πό τους ει­ση­γη­τές, που συν­δέ­ο­νταν ι­διαι­τέ­ρως με τον π. Ι­ω­άν­νη, ό­πως η α­δελ­φή του κ. Παρ­θε­νί­α Ρωμανίδου – O­tt, η ο­ποί­α τα­ξί­δευ­σε α­πό την Νέ­α Ζη­λαν­δί­α για να συμ­με­τά­σχη στην εκ­δή­λω­ση, ο κ. Α­θα­νά­σιος Σα­κα­ρέλ­λος, μα­θη­τής του π. Ι­ω­άν­νου στο Γρα­φεί­ο του ο­ποί­ου πα­ρέ­δι­δε μα­θή­μα­τα θε­ο­λο­γί­ας και ι­στο­ρί­ας πρίν και με­τά την συ­ντα­ξιο­δό­τη­σή του και ο ο­ποί­ος δι­έ­σω­σε μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νες πολ­λές ο­μι­λί­ες του κ.ά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ομιλία του Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου – Κυριακή της Ορθοδοξίας

Σήμερα κατά την επέτειο της αναστηλώσεως των ιερών Εικόνων εορτάζεται η εορτή της Ορθοδοξίας και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η σύνδεση της ιεράς Εικόνας με την Εκκλησία και, βέβαια, με την Ορθοδοξία.

Σε  ένα από τα τροπάρια που ψάλαμε σήμερα στην ακολουθία του Όρθρου εκφράζεται η δόξα της Εκκλησίας. «Ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως πεφανέρωται σήμερον». Και αυτό γιατί «φαιδρότης δογμάτων των αληθεστάτων αστράπτει και λάμπει η Εκκλησία του Χριστού κεκοσμημένη αναστηλώσεσιν εικόνων των αγίων νυν και εκτυπωμάτων και λάμψεσι». Εκκλησία, δόγματα και εικόνες βρίσκονται μέσα στο φως της δόξας του Θεού και είναι η φανέρωση της ωραιότητος της Ορθοδοξίας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »