Η θεραπεία της συγκυπτούσης. (Λουκ.13,10 —17)

____1_~1

Γιαννακόπουλος Ιωήλ (Αρχιμανδρίτης)

Η θεραπεία αύτη εγένετο ως εξής: Ολίγον χρόνον μετά τα ανωτέρω, ο Κύριος «ην διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τοις Σάββασι». Κάποιο Σάββατον ο Κύριος εδίδασκεν εις κάποιαν Συναγωγήν «Ιδού γυνή ην πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ». Αιφνιδίως εμφανίζεται μία γυναίκα ασθενής επί 18 έτη, της οποίας η νόσος προήρχετο εκ δαιμονικής ενεργείας. Η γυνή αύτη ήτο ευσεβής, διότι παρά την νόσον της μετέβη εις την Συναγωγήν, ίνα ακούση τον Θείον λόγον. Αύτη «ην συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές». Έπασχε δηλαδή εκ ραχιτικής τινος νόσου, ήτο κεκυφυία τον κορμόν, μη δυναμένη να ανακύψη ουδόλως την κεφαλήν άνω˙ ήτο διπλωμένη εις τα δύο επί δεκαοκτώ έτη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κλήσις τεσσάρων μαθητών (Λουκ 5, 1-11)

Γιαννακόπουλος Ιωήλ (Αρχιμανδρίτης)

Λουκ. 5,1-11. Ματθ. 4,18-22. Μαρκ. 1,16-20

Οι 5 η 6 μαθηταί του Κυρίου, εκ των οποίων οι 3—4 ηκολούθησαν Αυτόν κατά σύστασιν του Προδρόμου, ως είδομεν, έμειναν μετά του Ιησού, εφ’ όσον ο Κύριος ήτο εις την Ιουδαίαν και Σαμάρειαν. Αναχωρούν δε ούτοι εκ του Κυρίου δια το αλιευτικόν των έργον, όταν ο Πρόδρομος παρεδόθη εις την φυλακήν και ο Κύριος ανεχώρησε δια την Γαλιλαίαν η ανεχώρησαν ούτοι δια το αλιευτικόν των έργον, όταν ο Κύριος περιώδευε την Γαλιλαίαν. Ήδη όμως, ότε ο Κύριος ήρξατο επισήμως του δημοσίου Αυτού έργου εν Καπερναούμ, καλεί 4 εξ αυτών όχι όπως την προηγουμένην φοράν προσωρινώς αλλά οριστικώς. Η πρώτη εκείνη κλήσις ήτο απλή γνωριμία του Κυρίου μετ’ αυτών. Η κλήσις αύτη έχει δύο φάσεις. Πρώτη είναι η πλουσία άγρα των ιχθύων, την οποίαν περιγράφει ο Λουκάς, η δε δευτέρα φάσις είναι η οριστική κλήσις αυτών, την οποίαν περιγράφουσιν οι Ευαγγελισταί Ματθαίος και Μάρκος. Κατ’ άλλους όμως τοποθετείται πρώτη η κλήσις και έπειτα η πλουσία άγρα. Ας ίδωμεν. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »