Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου (14ος αι.)

Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Η αγιότητα του βίου του τον αξίωσε να ακούσει φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου.

Σε καιρό επιδρομής πειρατών στη μονή ο ευλαβής ηγούμενος άκουσε φωνή από την εικόνα της Παναγίας, της λεγομένης Παραμυθίας, να του λέγει: «Μη ανοίξητε σήμερον τας πύλας της Μονής, αλλ΄ αναβάντες επί των τειχών αποδιώξατε τους πειρατάς». Έκπληκτος ο όσιος βλέπει την αγία εικόνα, από την οποία προήλθε η φωνή να μεταμορφώνεται. Το πρόσωπο της Παναγίας έγινε ζωντανό, όπως και το πρόσωπο του Χριστού πού βαστούσε. Ο Χριστός άπλωνε το δεξί του χέρι, για να καλύψει τα χείλη της και στρέφοντας το πρόσωπο του προς εκείνη είπε: «Μη, Μήτερ μου, μη είπης αυτοίς τούτο, αλλά τιμωρηθήτωσαν ούτοι πρεπόντως». Η Υπεραγία Θεοτόκος κρατώντας με αγάπη το χέρι του Υιού της επανέλαβε τους ίδιους λόγους· να μην ανοίξουν σήμερα τις πύλες της Μονής λόγω των πειρατών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

La mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos toţi ortodocşii se simt ca acasă (Ρουμανικά, Romanian)

Gheorghe Fecioru

Întemeiată încă din timpul Sfântului Constantin cel Mare, mănăstirea Vatopedu a fost distrusă şi refăcută de mai multe ori de-a lungul istoriei. După incendierea ei de către piraţii arabi la începutul veacului al X-lea, este refăcută de trei nobili bizantini trimişi aici de către Sfântul Atanasie Athonitul, astfel că prima atestare documentară o avem de la 985, când apare semnătura stareţului mănăstirii Vatopedu într-un document al protosului Sfântului Munte. Din acea vreme şi până astăzi, Lavra Vatopedului ocupă al doilea loc în ierarhia mănăstirilor Muntelui Athos, după mănăstirea Marea Lavră.

În aceşti mai bine de o mie de ani de viaţă monahală, mănăstirea a trecut prin mai multe perioade de înflorire, dar şi de decădere şi de pustiire, cauzate în primul rând de marile invazii ale piraţilor şi ale turcilor, dar şi de persecuţiile puterilor catolicizante. De pildă, după falsa unire a ortodocşilor cu catolicii de la Lion (1271), monahii Sfântului Munte au avut mult de suferit din cauză că nu au primit această mincinoasă unire impusă cu forţa: stareţul mănăstirii Vatope­du, împreună cu mai mulţi monahi au fost schin­giuiţi, spânzuraţi sau înecaţi în mare. Tot atunci, mai multe mănăstiri athonite au fost pustiite.

Cea mai mare înflorire a cunoscut-o Vatopedu în vremea când principele Serbiei Simeon şi fiul său, Sava, au fost închinoviaţi aici. Prezenţa acestor sfinţi, dar şi a altor părinţi îmbunătăţiţi, a făcut ca mănăstirea să aibă în acea vreme peste 800 de călugări, devenind astfel una dintre cele mai mari Lavre ale Ortodoxiei.

Este greu ca în doar câteva pagini să surprinzi istoria atât de bogată a Vatopedului, care s-a împletit în mare măsură cu istoria întregii Biserici Ortodoxe, şi mai ales a poporului grec, iar din secolul al XX-lea şi a statului Elen. Monahi care au vieţuit o perioadă aici au ajuns mari ierarhi şi luminători ai popoarelor ortodoxe, cum au fost Sfântul Iosif de la Partoş, Sfântul Gheorghe de la Cernica, Sfântul Nifon al Constantinopolului, Sfântul Grigorie Palama şi alţii, 68 de sfinţi recunoscuţi de Biserică şi cu mult mai mulţi, pe care numai Dumnezeu îi ştie.

Înflorirea duhovnicească din ultimele decenii

Un reper important al istoriei recente a mănăstirii este venirea, în 1987, a unui grup de monahi de la Nea Sikiti, avântul în frunte pe Gheronda Iosif Spileotul (astazi Iosif Vatopedinul), ucenic al Cuviosului Iosif Isihastul, cel de la care a plecat o adevărată renaştere duhovnicească şi isihastă în Sfântul Munte. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Impasse

By Archimandrite Touma (Bitar)

Abbot of the Monastery of St. Silouan the Athonite– Douma

A few years ago, before the current economic crisis, I had the opportunity to visit Vatopedi Monastery on Mount Athos. There I was blessed to visit the spiritual elder and ascetic Joseph, who had previously been abbot of the flock of monks of that monastery and who was a member of the spiritual family whose father was the great elder Joseph the Hesychast the Athonite, who died completing his spiritual struggle on August 15, 1959. So let’s call Joseph, whom I was graced to visit by the blessing of the Lord Jesus, …

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

My trip to the Holy and Great Monastery of Vatopedi

There is a place on earth called the “garden of the Virgin-Mary”, in no other than in Greece. Holy Tradition states that this place was visited by the Virgin Mary and she was mesmerized by its beauty, she asked her Lord and son, our sweet Jesus to dedicate this place to her, and dedicated to her it is!!! This garden is called the Athonite Peninsula, with twenty Holy Monasteries, and dozens of Sketes and hundreds of Kellia and thousands of monks. The monks are her little flowers, from every corner of the world.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

„Muzica psaltică bizantină este muzica îngerilor” (II) (Ρουμανικά, Romanian)

Continuăm publicarea unor fragmente bilingve din slujbe la Mănăstirea Vatopedi cu „Robii Domnului” de Petru Lambadariu pe Glas 5. În strana românească grupul psaltic bizantin din Oradea, condus de dl. Mihail Dragoş.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

„Muzica psaltică bizantină este muzica îngerilor” (I) (Ρουμανικά, Romanian)

Grupul psaltic bizantin din Oradea, condus de dl. Mihail Dragoş, a vizitat Mănăstirea Vatopedi pentru câteva zile şi a bucurat obştea mănăstirii şi pelerinii prezenţi la sfintele slujbe cu o psalmodie care dovedeşte că Ortodoxia este dincolo de naţiune, că muzica bizantină poate crea un mediu de rugăciune comun care depăşeşte barierele limbii şi arată astfel ecumenicitatea dreptei noastre credinţe.

Pentru început publicăm Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

16. Juli, 2010 +++ Gedächtnis …

+++ des hl. Hieromartyrers Athenogénes, Bischof von Pidachtoe und seinen 10 Gefährten +++ hl. Martyrers Faustus +++ des hl. Martyrers Antiochus +++ hl. Julia von Korsika

Werte Freunde der Edition Hagia Sophia, liebe Brüder und Schwestern in Christo!

Neuigkeiten: Endlich hat das Warten ein Ende! Von den bereits seit geraumer Zeit angekündigten und in Arbeit befindlichen Büchern von Priestermönch Seraphim Rose, ist nun das folgende Buch in Druck und wird am 22. Juli ausgeliefert:

Eugene (Seraphim) Rose: Nihilismus — die Ideologie des Antichristen: Der Glaube an das Nichts als Quell des Untergangs

Weiterlesen…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Auf Deutsch. Ετικέτες: , . Leave a Comment »