Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου (14ος αι.)

Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Η αγιότητα του βίου του τον αξίωσε να ακούσει φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου.

Σε καιρό επιδρομής πειρατών στη μονή ο ευλαβής ηγούμενος άκουσε φωνή από την εικόνα της Παναγίας, της λεγομένης Παραμυθίας, να του λέγει: «Μη ανοίξητε σήμερον τας πύλας της Μονής, αλλ΄ αναβάντες επί των τειχών αποδιώξατε τους πειρατάς». Έκπληκτος ο όσιος βλέπει την αγία εικόνα, από την οποία προήλθε η φωνή να μεταμορφώνεται. Το πρόσωπο της Παναγίας έγινε ζωντανό, όπως και το πρόσωπο του Χριστού πού βαστούσε. Ο Χριστός άπλωνε το δεξί του χέρι, για να καλύψει τα χείλη της και στρέφοντας το πρόσωπο του προς εκείνη είπε: «Μη, Μήτερ μου, μη είπης αυτοίς τούτο, αλλά τιμωρηθήτωσαν ούτοι πρεπόντως». Η Υπεραγία Θεοτόκος κρατώντας με αγάπη το χέρι του Υιού της επανέλαβε τους ίδιους λόγους· να μην ανοίξουν σήμερα τις πύλες της Μονής λόγω των πειρατών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

La mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos toţi ortodocşii se simt ca acasă (Ρουμανικά, Romanian)

Gheorghe Fecioru

Întemeiată încă din timpul Sfântului Constantin cel Mare, mănăstirea Vatopedu a fost distrusă şi refăcută de mai multe ori de-a lungul istoriei. După incendierea ei de către piraţii arabi la începutul veacului al X-lea, este refăcută de trei nobili bizantini trimişi aici de către Sfântul Atanasie Athonitul, astfel că prima atestare documentară o avem de la 985, când apare semnătura stareţului mănăstirii Vatopedu într-un document al protosului Sfântului Munte. Din acea vreme şi până astăzi, Lavra Vatopedului ocupă al doilea loc în ierarhia mănăstirilor Muntelui Athos, după mănăstirea Marea Lavră.

În aceşti mai bine de o mie de ani de viaţă monahală, mănăstirea a trecut prin mai multe perioade de înflorire, dar şi de decădere şi de pustiire, cauzate în primul rând de marile invazii ale piraţilor şi ale turcilor, dar şi de persecuţiile puterilor catolicizante. De pildă, după falsa unire a ortodocşilor cu catolicii de la Lion (1271), monahii Sfântului Munte au avut mult de suferit din cauză că nu au primit această mincinoasă unire impusă cu forţa: stareţul mănăstirii Vatope­du, împreună cu mai mulţi monahi au fost schin­giuiţi, spânzuraţi sau înecaţi în mare. Tot atunci, mai multe mănăstiri athonite au fost pustiite.

Cea mai mare înflorire a cunoscut-o Vatopedu în vremea când principele Serbiei Simeon şi fiul său, Sava, au fost închinoviaţi aici. Prezenţa acestor sfinţi, dar şi a altor părinţi îmbunătăţiţi, a făcut ca mănăstirea să aibă în acea vreme peste 800 de călugări, devenind astfel una dintre cele mai mari Lavre ale Ortodoxiei.

Este greu ca în doar câteva pagini să surprinzi istoria atât de bogată a Vatopedului, care s-a împletit în mare măsură cu istoria întregii Biserici Ortodoxe, şi mai ales a poporului grec, iar din secolul al XX-lea şi a statului Elen. Monahi care au vieţuit o perioadă aici au ajuns mari ierarhi şi luminători ai popoarelor ortodoxe, cum au fost Sfântul Iosif de la Partoş, Sfântul Gheorghe de la Cernica, Sfântul Nifon al Constantinopolului, Sfântul Grigorie Palama şi alţii, 68 de sfinţi recunoscuţi de Biserică şi cu mult mai mulţi, pe care numai Dumnezeu îi ştie.

Înflorirea duhovnicească din ultimele decenii

Un reper important al istoriei recente a mănăstirii este venirea, în 1987, a unui grup de monahi de la Nea Sikiti, avântul în frunte pe Gheronda Iosif Spileotul (astazi Iosif Vatopedinul), ucenic al Cuviosului Iosif Isihastul, cel de la care a plecat o adevărată renaştere duhovnicească şi isihastă în Sfântul Munte. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Impasse

By Archimandrite Touma (Bitar)

Abbot of the Monastery of St. Silouan the Athonite– Douma

A few years ago, before the current economic crisis, I had the opportunity to visit Vatopedi Monastery on Mount Athos. There I was blessed to visit the spiritual elder and ascetic Joseph, who had previously been abbot of the flock of monks of that monastery and who was a member of the spiritual family whose father was the great elder Joseph the Hesychast the Athonite, who died completing his spiritual struggle on August 15, 1959. So let’s call Joseph, whom I was graced to visit by the blessing of the Lord Jesus, …

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

My trip to the Holy and Great Monastery of Vatopedi

There is a place on earth called the “garden of the Virgin-Mary”, in no other than in Greece. Holy Tradition states that this place was visited by the Virgin Mary and she was mesmerized by its beauty, she asked her Lord and son, our sweet Jesus to dedicate this place to her, and dedicated to her it is!!! This garden is called the Athonite Peninsula, with twenty Holy Monasteries, and dozens of Sketes and hundreds of Kellia and thousands of monks. The monks are her little flowers, from every corner of the world.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

„Muzica psaltică bizantină este muzica îngerilor” (II) (Ρουμανικά, Romanian)

Continuăm publicarea unor fragmente bilingve din slujbe la Mănăstirea Vatopedi cu „Robii Domnului” de Petru Lambadariu pe Glas 5. În strana românească grupul psaltic bizantin din Oradea, condus de dl. Mihail Dragoş.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

„Muzica psaltică bizantină este muzica îngerilor” (I) (Ρουμανικά, Romanian)

Grupul psaltic bizantin din Oradea, condus de dl. Mihail Dragoş, a vizitat Mănăstirea Vatopedi pentru câteva zile şi a bucurat obştea mănăstirii şi pelerinii prezenţi la sfintele slujbe cu o psalmodie care dovedeşte că Ortodoxia este dincolo de naţiune, că muzica bizantină poate crea un mediu de rugăciune comun care depăşeşte barierele limbii şi arată astfel ecumenicitatea dreptei noastre credinţe.

Pentru început publicăm Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

16. Juli, 2010 +++ Gedächtnis …

+++ des hl. Hieromartyrers Athenogénes, Bischof von Pidachtoe und seinen 10 Gefährten +++ hl. Martyrers Faustus +++ des hl. Martyrers Antiochus +++ hl. Julia von Korsika

Werte Freunde der Edition Hagia Sophia, liebe Brüder und Schwestern in Christo!

Neuigkeiten: Endlich hat das Warten ein Ende! Von den bereits seit geraumer Zeit angekündigten und in Arbeit befindlichen Büchern von Priestermönch Seraphim Rose, ist nun das folgende Buch in Druck und wird am 22. Juli ausgeliefert:

Eugene (Seraphim) Rose: Nihilismus — die Ideologie des Antichristen: Der Glaube an das Nichts als Quell des Untergangs

Weiterlesen…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Auf Deutsch. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

Conferenza Progetto Monte Athos fitoterapia a Vatopedi (parte 6)

Il giovedì 4 dicembre 2008 e stata fatta la conferenza “PROGETTO ATHOS –come rinnovare la tradizione dell’uso delle piante medicinali nel monastero di Vatopedi” nella Biblioteca Vallicelliana, a Roma. continuare… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Conferenza Progetto Monte Athos fitoterapia a Vatopedi (parte 5)

Il giovedì 4 dicembre 2008 e stata fatta la conferenza “PROGETTO ATHOS –come rinnovare la tradizione dell’uso delle piante medicinali nel monastero di Vatopedi” nella Biblioteca Vallicelliana, a Roma. continuare… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Conferenza Progetto Monte Athos fitoterapia a Vatopedi (parte 4)

Il giovedì 4 dicembre 2008 e stata fatta la conferenza “PROGETTO ATHOS –come rinnovare la tradizione dell’uso delle piante medicinali nel monastero di Vatopedi” nella Biblioteca Vallicelliana, a Roma. continuare…

Il progetto ATHOS e stato presentato dal professore Roberto Miccinilli,  direttore dei corsi di fitoterapia e piante medicinali dell’Università della Tuscia, con la colaboratione di erborista Marco Sarandrea e del fotografo Sergio Galeotti.

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου friendsofimmb.net

Conferenza Progetto Monte Athos fitoterapia a Vatopedi (parte 3)

Il giovedì 4 dicembre 2008 e stata fatta la conferenza “PROGETTO ATHOS –come rinnovare la tradizione dell’uso delle piante medicinali nel monastero di Vatopedi” nella Biblioteca Vallicelliana, a Roma. continuare… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Conferenza Progetto Monte Athos fitoterapia a Vatopedi (parte 1)

Il giovedì 4 dicembre 2008 e stata fatta la conferenza

“PROGETTO ATHOS – come rinnovare la tradizione dell’uso delle piante medicinali nel monastero di Vatopedi” nella Biblioteca Vallicelliana, a Roma.  continuare… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Conferenza Progetto Monte Athos fitoterapia a Vatopedi (parte 2)

Il giovedì 4 dicembre 2008 e stata fatta la conferenza “PROGETTO ATHOS –come rinnovare la tradizione dell’uso delle piante medicinali nel monastero di Vatopedi” nella Biblioteca Vallicelliana, a Roma. continuare… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Βατοπαιδινός Άγιος Ιγνάτιος Μαριουπόλεως (+1786)

Γεννήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα στο νησί Θέρμη. Μάλλον πρόκειται για το νησί των Κυκλάδων Κύθνο, πού ονομαζόταν και Θερμιά, λόγω των εκεί θερμών ιαματικών πηγών. Ήταν γόνος της γνωστής και ευσεβούς οικο­γενείας Γεζεδινού.

Νέος μετέβη στο Άγιον Όρος. Στη μονή Βατοπαιδίου μόναζε ένας κοντινός συγγενής του. Αγαπώντας ολόκαρδα τη μοναχική πολιτεία, εγκατέλειψε κάθε κοσμική ματαιότητα και εκάρη μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος. Αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας.

Για την αρετή του κλήθηκε να ποιμάνει ένα απομακρυσμένο ποίμνιο, πού βρισκόταν κάτω από σκληρό ταταρικό ζυγό. Το 1769 χειροτονήθηκε επίσκοπος Γκοτφέϊ και Κεφάϊ της Κριμαίας. Χαρακτηρίζεται ως καλοκάγαθος και ακαταπόνητος ιεράρχης, πού κατέκτησε την αγάπη και τον σεβασμό του ταλαιπωρημένου ποιμνίου του. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως του έδωσε για την καλή διακονία του, τον τίτλο του αρχιε­πισκόπου και τον έκανε μέλος της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι σύγχρονοι του τον χαρακτηρίζουν ως άνδρα, τίμιο, ευσεβή, ηθικό, ταπεινό, αγνό, άγρυπνο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Άγιος Σάββας ο Α’, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων, ο Βατοπαιδινός (1176-1236)

Υϊός του Στέφανου Νεμάνια, μεγάλου ζουπάνου των Σέρβων, ο κατά κόσμον Ράτσκο. Γεννήθηκε γύρω στα 1176. Από νέος ποθούσε τη μοναχική ζωή και, όταν του δόθηκε η ευκαιρία, αναχώρησε για το Άγιον Όρος, το 1193, όπου με σπάνιο ζήλο επιδόθηκε στους ασκητικούς αγώνες, στις μονές του Ρώσικου και του Βατοπεδίου. Στη δεύτερη αναδείχθηκε και νέος κτήτορας. Εκεί τον ακολούθησε και ο πατέρας του με το μοναχικό όνομα Συμεών και ίδρυσαν τη μονή του Χιλανδαρίου (1198). Μετά την κοίμηση του πατέρα του δόθηκε περισσότερο στην εργασία των αρετών κι έγινε έτσι ο διακριτικός και φωτισμένος σύμβουλος όλου του Αγίου Όρους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Stareţul Efrem de la Vatopedi vorbeşte despre Fericitul Patriarh Pavel al Serbiei (Ρουμανικά, Romanian)

Egumenul Sfintei Mănăstiri Vatopedi, gheronda Efrem, pe 7 iunie 1997, ca reprezentant al Sfântului Munte, a însoţit o copie a icoanei făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Triherousa” („Cea-cu-trei-mâini”) din Sfânta Mănăstire Hilandar în Sfânta Biserică a Sfântului Sava de la Vraciar (Belgrad) (una din cele mai mari biserici din Balcani) ca răspuns la invitaţia Sfântului Sinod al Patriarhiei Serbiei. În timpul acestei vizite a avut prilejul să se întâlnească şi să vorbească de mai multe ori cu fericitul Patriarh Pavel al Serbiei.

Într-una din aceste convorbiri, Patriarhul i-a destăinuit egumenului Efrem că nu şi-a dorit, nici nu s-a aşteptat vreodată să ajungă patriarh. Când i s-a adus la cunoştinţă că a fost ales patriarh, s-a întristat mult. S-a rugat mult şi a primit cu smerenie voia lui Dumnezeu făcând însă o promisiune în rugăciune sa: „Dumnezeul meu, Tu cunoşti că nu am puterile necesare şi destoinicia să fac faţă acestei înalte demnităţi, să devin patriarh, niciodată nu mi-am dorit, nici măcar nu m-am gândit la aşa ceva. Fac însă acum o promisiune ca de acum înainte, până la moarte, să-Ţi slujesc Sfânta Liturghie zilnic, şi Tu – după cum ştii – să împlineşti lipsurile şi nedesăvârşirile mele”. Şi într-adevăr acest fericit om al lui Dumnezeu liturghisea în fiecare zi, oriunde s-ar fi aflat, chiar şi atunci când era în afara Serbiei în misiuni, slujea Sfânta Liturghie în camera de hotel. Această rară gândire liturgică şi viaţa lăuntrică pe care a avut-o l-au arătat un adevărat conducător bisericesc, fapt pentru care şi poporul îl iubea mult, dar şi hotărârile pe care le lua în momente critice erau întotdeauna înţelepte şi în cadrul voii lui Dumnezeu.

Publicăm mai jos şi omilia pe care a ţinut-o gheronda Efrem în timpul primirii copiei icoanei făcătoarei de minuni a Preasfintei „Triherousa” în Serbia pe 25.05.1997, calendarul vechi/07.06.1997 calendarul nou: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Άγιος Γρηγόριος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς (1296-1359) (α΄ μέρος)

Ag. Gregorios PalamasΜέγας πατήρ της Εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκαλος. Η διδασκαλία του για τη θέωση του ανθρώπου και τη μετοχή του στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, εκφράζει την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, σε πλήρη αντίθεση με την εκκοσμικευμένη θεολογία της εποχής του, πού διαμορφώθηκε με την επίδραση του σχολαστικιστικού ανθρωποκεντρισμού του ρωμαιοκαθολικισμού.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποτελεί σπάνια περίπτωση στη ζωή της Εκκλησίας. Πρόκειται για θεολόγο θεόπτη, πού εκφράζει την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής με μοναδικό συνθετικό τρόπο. Εχει ως θεμέλιο της πνευματικής του καταρτίσεως τη βίωση της θείας χάριτος και, τη θέωση μέσα στο φως των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Προικισμένος με οξύ νου μπόρεσε να κινηθεί άνετα στον χώρο της θεολογίας και να εκφράσει ακραιφνή τριαδολογία με τα σημαντικά έργα του.

Γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη από επιφανείς γονείς. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος Παλαμάς προερχόμενος από τη βαθύτερη Μικρά Ασία ήταν συγκλητικός και μέλος της αυτοκρατορικής αυλής του Ανδρονίκου Β’. Ο αυτοκράτορας τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και γι΄ αυτό του ανέθεσε την ανατροφή του Ανδρονίκου Γ΄, εγγονού και διαδόχου του. Φαίνεται όμως ότι δεν τον απορροφούσαν τόσο τα πολιτικά έργα όσο τα πνευμα­τικά, αφού κάποτε σε συνεδρίαση της συγκλήτου, θέ­λοντας ο αυτοκράτορας να του ζητήσει τη γνώμη του τον βρήκε αφοσιωμένο στην προσευχή και δεν τον διέκοψε, πιστεύοντας ότι βοηθεί περισσότερο με την προσευχή του παρά με τις σκέψεις του. Ο πατέρας του, αφού πρόλαβε να φορέσει το ράσο του μοναχού και να λάβει το όνομα Κωνστάντιος, εκοιμήθη σχετικά νέος, όταν ο Γρηγόριος ήταν επτά ετών. Την προστασία του ανέλαβε ο αυτοκράτορας.

Η μητέρα του Καλή και οι αδελφές του Επίχαρις και Θεοδότη κατέληξαν μοναχές, όπως και οι αδελφοί του Μακάριος και Θεοδόσιος, πού τον ακολούθησαν στον μοναχικό βίο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης (1601-1651)

Agios Neilos o Myrovlitis

Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης. Τοιχογραφία (1806) λιτής Κυριακού Ιεράς Σκήτεως Αγίου Δημητρίου (Βατοπαιδίου).

Γεννήθηκε στην κωμόπολη Άγιος Πέτρος Κυνουρίας της Πελοποννήσου από ευσεβείς γονείς περί το 1601. Τα πρώτα γράμματα έμαθε από τον θείο του, ιερομόναχο Μακάριο, μαζί με τον όποιο ήλθε και μόνασε στην πλησιόχωρη της πατρίδος του μονή Παναγίας της Μαλεβής. Εκεί χειροτονήθηκε και Ιερεύς. Ο πόθος όμως θειότερης και ασκητικότερης ζωής τον έφερε στο περιλάλητο Άγιον Όρος.

Κατοίκησε κοντά στο σπήλαιο του άγιου Πέτρου του Αθωνίτου και με κόπους πολλούς έκτισε κελλί με ναό προς τιμή της Υπαπαντής, τον όποιο κόσμησε με εικόνες, πού ο ίδιος αγιογράφησε, γιατί ήταν καλός αγιογράφος. Ο θείος Νείλος, «καταφλεγόμενος από τον πόθον της ησυχίας, εζήτει τόπον ερημικώτερον και εύρων σπήλαιον κατάκρημνον και από τα δύο μέρη, φοβερόν εις την θέαν διά το κρημνώδες, κατέβαλε μεγάλας προσπάθειας και κατήλθεν εις αυτό». Εκεί βίωσε μυστικά υπερουράνιες καταστάσεις. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Message of the day

My child wake up and don’t waste your time on nonsense!

Elder Joseph of Vatopedi

Αναρτήθηκε στις In English, Message of the day. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

We are all Athonite monks!

Efrem

The website of the Serbian Orthodox Diocese of Dalmatia offers on its English page a translation of an interview with Abbot Ephraim of Vatopedi monastery. The translation is a little rough around the edges but interesting to read nonetheless. The abbot gives brief answers to a variety of questions. For instance, in his reply to a question about Russian chant he says: 

“Contemporary Russian chant is not ancient. Old unison Russian chant is more prayerful. Byzantine chant is more pleasant and spiritual. But, chant is of secondary importance; the most important is – a clean heart.”

Or when asked about the conflicts between the Greek and Russian monks on Mt. Athos:

“Because of man’s infirmity, some conflicts really did occur. There are some silly Greeks, and silly Russians. As Father Ephraim said, that kind of people collide, but there is love among Russian, Serbian, Greek people and all inhabitants of Mount Athos. There is real life in Christ also.”

In that same manner, he gives a simple answer to the occurrence of miracles on Mt. Athos:

“Blessed are those who have not seen and yet believe. Some time ago a miracle has occurred in a Bulgarian monastery Zograf. Namely, an icon was miraculously taken by St. Martyr George to one of the monastery churches. But the greatest miracle is – the Church with Her Holy Mysteries.” Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English. Ετικέτες: , , , , , , , . Leave a Comment »

Pèlerin à Vatopedi (guide 1993 du monastère – Athos) (French, Γαλλικά)

Panagia Pyrovoleithissa, Holy and Great Monastery of Vatopaidiou, Holy Mount Athos

J’entrai dans le monastère à midi en passant par une lourde double porte en bois toute cloutée. Au dessus de moi, dans un coffret en verre, une Icône de la bienheureuse Vierge appelée la «Pyrovolitisa.» Comme je l’apprendrai par la suite, l’Icône tient son nom du fait qu’un soldat turc lui avait tiré dessus («pyrovolo» – tirer) en 1822; la balle avait troué la main droite de la Vierge. Suite à cela, le soldat devint fou, et se pendit à un olivier en dehors du monastère. Cette Icône est une des nombreuses Icônes locales de la sainte Vierge; chacune a sa propre histoire, inspirante, et des événements miraculeux qui lui sont associés.

Ancore…

Αναρτήθηκε στις En Français. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

Sărbătorirea Sfântului Evdochim la Mănăstirea Vatopedi (Ρουμανικά, Romanian)

Theofilaktos Efraim

Am avut norocul să particip la hramul Mănăstirii Vatopedi cu ocazia sărbătorii Cuviosului Evdochim, duminică 18 octombrie 2009.

Mai mult de 400 (!) închinători din toată Grecia (şi nu numai) au venit pentru a celebra în Mănăstirea Vatopedi pomenirea Cuviosului Evdochim. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

Hosts of heaven, hear me…

Fresco from the Holy Great Monastery of Vatopedi

Fresco from the Holy Great Monastery of Vatopedi

Draw near to me O Lord, hasten to help me, bring my soul out of affliction and have mercy on me for I am in need of Your great and abundant mercies. Despise me not, O my Master, though my good works are as filthy rags and my virtue is comparable to dirt. Forsake me not, Heavenly King, though in actions, in words, in thoughts and in deeds I have forsaken You. Heal me from within and unbind these chains, these passions which beset me and humble me even to the earth, deliver me from this death I bring steadily upon my soul. I dare not raise my hands to heaven, for with them I have become an idolater, I do not use them for labors of asceticism but for personal gain. I dare not lift my eyes to heaven for with them I behold that which causes me to stumble, with them I have entertained carnal thoughts and have set myself in a snare, eagerly, willingly, as a dog to his vomit and a naive lamb to the slaughter. I only raise my thoughts and prayers to the throne of grace, in hopes that Your mercy outweighs even my sins, the wretched, the terrible, the undeniable weight of my innumerable sins against You, against myself, against my neighbor, and against all the world. Forgive me, Lord, for I do not sin against myself alone, but I sin against You, and I sin against humanity. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English. Ετικέτες: , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Ο Άγιος Γερμανός ο Μαρούλης (1252 – 1336) [εορτάζεται 11 Οκτωβρίου]

Agios Germanos Maroulis

Κατά τον όντως φιλόθεο και φιλάγιο βιογράφο άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, του αγίου Γερμανού πατρίδα ήταν «η περιφανής Μακεδόνων μητρόπολις, το φίλον όντως εμοί και ήδιστον έδαφος, η θαυμαστή και μεγάλη Θεσσαλονίκη» Ήταν συμπατριώτες και φίλοι οι δύο άγιοι. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1252 από φιλάνθρωπους, ευκατάστατους, ευσεβείς και πολύτεκνους γονείς. Ήταν ο τρίτος από τα οκτώ τέκνα των γονέων του. Τον κατά κόσμον Γεώργιο από μικρό τον διέκρινε «ευταξία τις και σύννοια θαυμαστή και απλότης, εύκαιρος τε σιωπή στόματος μετ’ ηρεμίας ψυχής και ήθους υποβεβηκότος τε και μετρίου, και το παν, ως ειπείν, ειρήνης και σωφροσύνης και πραότητος άγαλμα». Από μικρός αγάπησε υπέρμετρα την ησυχία, την προσευχή, την άσκηση, τη νηστεία, την αγρυπνία, την κατάνυξη, τη φιλαδελφία και φιλοπτωχία. Ο ένθεος και ενάρετος βίος του διακρινόταν με την απαθή στάση του και τη με πραότητα, υπομονή του στη σκληρή και άπρεπη στάση των ζωηρών συμμαθητών του απέναντι του στο σχολείο. Στους ταλαιπωρημένους εργάτες των κτημάτων τους συμπεριφερόταν με ιδιαίτερη στοργή. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο βατοπαιδινός Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος (1300 – 11 Οκτωβρίου 1379)

Agios Filotheos Kokkinos 01

Πρόκειται για εναν από τους επιφανέστερους και πολυγραφότερους αρχιερείς της Εκκλησίας μας κι εναν από τους μεγαλύτερους οικουμενικούς πατριάρχες.

Ο κατα κόσμον Φωκάς γεννήθηκε περι το 1300 στη Θεσσαλονίκη από μητέρα εβραϊκής καταγωγής. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση παρα του Θωμά Μαγίστρου, του όποίου ύπηρξε και υπηρέτης. Νωρις ασπάσθηκε τον μοναχισμό και μετέβη στο όρος Σινά. Άπό εκεί ήλθε στον «ιερόν Άθωνα, τόν χρυσούν όντως και φίλτατον, και πρόξενον των καλών εις όλους τους εις αυτόν οικήσαντας και οίκούντας» κατα τον βιογράφο του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »